İş mahkemeleri avukatlık ücreti, iş hukukuna dayalı tazminat ve tespit davalarında alınması gereken avukat masrafları ve ücretleri hakkındaki temel düzenlemelere göre belirlenmektedir.

Bunun için her şeyden önce taraflar arasında sözleşme olup olmadığına bakmak gerekir. Taraflar arasındaki sözleşme, kanuni sınırlar içerisinde kalmak kaydı ile geçerlidir.

Nispi nitelikli tazminat davalarında vekalet ücretleri, dava konusunun veya alacak tutarının değerine göre belirlenmektedir.

Maktu nitelikteki davalarda ise iş mahkemeleri maktu ( belirlenmiş ) ücrete hükmeder.

Avukatlık Ücreti, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 164/2. Maddesinde ve asgari ücret tarifesinde gösterilen sınırlar arasında kalmak üzere taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir.

Kanunda ve tarifede belirtilen oranların altında veya üstünde ücret belirlenmesi halinde, sözleşmenin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz sayılmaktadır.

Ayrıca Avukatlık Kanununun 164. maddesine göre avukat hem kendi müvekkilinden ve hem de karşı taraftan olmak üzere muhatapları farklı olan iki ayrı vekalet ücretine hak kazanır.

Kanun gereğince karşı tarafa yükletilecek vekalet ücreti Türkiye Barolar Birliğince yayımlanarak yürürlüğe giren “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”ne göre hükmedilir.

Bu vekalet ücreti, yani karşı yan vekalet ücreti, ya da kanuni vekalet ücreti 1136 Sayılı Kanunun 164/5 ( son ) fıkrasına göre “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.”

İş hukuku davalarından olan işçilik alacağı davalarında vekalet ücretleri ve yargılama masrafları nispi olarak hükmedilecektir.

10.000,00TL olarak hükmedilen bir işçilik alacağı davasında vekalet ücreti nispi olarak belirlenecektir.

Buna rağmen en az ücretten daha az vekalet ücretine hükmedilemeyeceği 2022 yılı için 5100,00TL asgari vekalet ücretine hükmedilir.

Avukatın kendi müvekkilinden alacağı vekalet ücretinin belirlenebilmesi için ise yukarıda söylediğimiz üzere öncelikle taraflar arasında imza edilen sözleşme maddelerine bakmak gerekecektir.

AAÜT ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi) ‘nin 5. Maddesi gereğince avukat sadece bir duruşmaya girmiş ya da sadece bir dilekçe vermiş olması halinde bile tam vekalet ücretlerine hak kazanacaktır.

Bu nedenlerle avukatın ve müvekkilin akde vefa ilkeleri gereğince hukuki sorunun çözümüne kadar sadakatlerini devam ettirmeleri gerekmektedir.

İş davalarında çeşitli aşamalarda masraflar yapılmaktadır. Bir iş dosyasında ihtarname çekilirken, dava açılırken, dosya bilirkişiye gönderileceğinde, ıslah aşamasında ve kanun ve icra yollarına başvurulurken harçlara ve gider avanslarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu masraflar, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan tarifelere göre mahkeme tarafından belirlenmektedir. Bu masraflarla, avukata verilen vekalet ücretleri karıştırılmamalıdır.

Dava masrafları ile ilgili bilgi almak için masraf tarifesi yazımızın incelenmesini tavsiye ederiz.

İş avukatı masrafları ve vekalet ücretleri hakkında bir bilgiye sahip olmak ve hesaplama yapmak için Avukatlık Ücret Tarifesi başlıklı yazımızın okunmasını tavsiye ederiz.