Avukat, hukuki mesele ve uyuşmazlıkların çözülmesi için bilgi ve tecrübesini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına sunan ve avukatlık mesleğini icra eden kişidir.

Hukuki danışmanlık almak, dava açmak, açılan bir davaya cevap vermek ve diğer hukuki yardımlar için ofisimizden hizmet alabilirsiniz.

Avukatlık hizmeti ise bir avukat veya hukuk bürosu tarafından sunulan hizmeti ifade etmektedir.

Temel kurumlar ve standartlar 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda gösterilmiştir. 1136 Sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 6098 Sayılı Borçlar Hukukunun Vekalet Sözleşmesini düzenleyen 502-514. maddelerine bakılması gerekmektedir.

Bunun haricinde  TBB Meslek İlkelerinde de mesleğin etik standartları birlik tarafından belirlenmiştir. Mesleğin temel kuralları için meslek kuralları ve etik ilkeleri hakkındaki yazımızı inceleyebilirsiniz.

Avukat olabilmek için Türk Üniversitelerinin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak ve hukuk mesleklerine giriş sınavından başarılı olmak şartlarını taşımak gerekir. Bunun haricinde yasada tanımlanan engelleyici şartların bulunmaması gerekir.

Disiplin ve sicil yönünden Adalet Bakanlığına, Barolar Birliğine ve de faaliyette bulunduğu baroya bağlıdır. İşlediği suçlarla ilgili Adalet Bakanlığının izin vermesi ile yargılanabilmektedirler.

Kanunda gösterilen istisnalar dışında sunduğu hizmet nedeniyle ücret istemek zorundadır. Ücret tarifeleri her sene barolar birliği tarafından yayınlanarak yürürlüğe konur ve taraflarca bilinmesine gerek olmaksızın ücret sözleşmelerindeki alt ve üst sınırları belirler.


Mesleğin Temel İlkeleri

Mesleğin temel ilkeleri şöyle sıralanabilir.

 • Bir Kamu Görevlisidir.
 • Türk Ceza Kanunu anlamında “yargı görevi” yapmaktadır.
 • Kendisine Karşı İşlenen Suçlar Hakimlere Karşı İşlenen Suçlar Gibi Değerlendirilir. ( Av. K. Md. 57.)
 • Görevi nedeniyle kendisine karşı işlenen suçlarda suçun nitelikli haline göre ağırlaştırılmış ceza verilir.
 • Borç ödemekten acze düşmesi halinde meslekten çıkarılır.
 • Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.
 • Yardımcı olmayan kişi kurum ve kuruluş çalışanları 1136 Sayılı Kanunun 2. Maddesi yollamasıyla 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257. maddesi gereğince 6 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis Cezası ile cezalandırılır.

Avukatlık İşlemleri

Avukat, hukuki münasebetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

Bu hizmeti yerine getirmek için her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde müvekkilini temsil eder.

Bu anlamda hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına sunar.

Her avukatlık hizmetinin temelinde şu konularda hizmet verilir.

 • Talebin hukuka ve ahlaka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.
 • Talebin hukuki bir temelinin olup olmadığının değerlendirilmesi.
 • Delillerin talep edileni ispata elverişli olup olmadığının değerlendirilmesi.
 • Husumetin dava edilebilirlik şartlarına sahip olup olmadığının değerlendirilmesi.
 • Dava şartlarının tamamlanabilecek durumunda olup olmadığının değerlendirilmesi.
 • Arabuluculuk ve uzlaşma ile dosyanın çözümü imkanının olup olmadığının değerlendirilmesi.
 • Arabuluculuk Başvurusu yapılması.
 • Arabuluculuk müzakere süreçlerinde müvekkilinin haklarının korunması.
 • Arabuluculuk son tutanağı ve anlaşma belgesinin taraf iradelerini yansıtacak şekilde düzenlenmesinin sağlanması.
 • Dava ön hazırlıklarının yapılması ( İhtarname, delil tespiti v.s.)
 • Dava Açılması.
 • Delillerin arzı ve tanıkların dinlenmesi.
 • Bilirkişi raporlarına itiraz edilesi.
 • Kararın hukuka uygunluğunun denetlenmesi.
 • Karara karşı istinaf ve diğer kanun yollarına başvurulması.
 • Kararın kesinleşmesi sonrası kararın infazının sağlanması.

Avukat Hizmet  Alanları

Avukatlık mesleğinde kanun tarafından belirlenmiş bir uzmanlık ayrımı bulunmasa da pratikte kendi içinde alanlara ayrılmıştır. Tecrübeye dayanan bu uzmanlık alanları aşağıda gösterilmiştir.