Malpraktis avukatı, hatalı tıbbi uygulama nedeniyle doktor ve hastaneye karşı malpraktis davası açan veya açılmış bir davayı takip eden uzman avukattır.

Hatalı kötü uygulama şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve malpraktis davası açmak için ofisimizin malpraktis avukatı departmanından avukat hizmeti alabilirsiniz.

Malpraktis avukatı, doktor, hastane, idare, sağlık kuruluşları ve diğer sağlık personellerinin sağlık hizmeti sunarken vermiş oldukları zararlar ve tazminat davalarını takip eder.

Burada öncelikle altını çizmemiz gereken bir davanın kurgulanması, ispat sorunlarının belirlenmesi, dava dilekçesinin yazılması, davanın açılması, delillerin uygun olan zamanda ve usulde toplanması, karşı yan delillerine uygun zaman ve usulle itiraz edilmesi, temyiz ve istinaf yollarına başvurulması ve en nihayetinde kararın infazının sağlanması bir uzmanlık işidir.

Bu anlamda bir malpraktis dosyasında hekimin ya da ilgili sağlık kuruluşunun sorumluluğuna gidilebilesi için tıbbi uygulamanın komplikasyon sınırı içerisinde bulunmaması ve bir zararın doğması gerekir.

Malpraktis avukatı bu anlamda bir kötü sonucun, komplikasyon mu ya da malpraktis ( tıpta hatalı uygulama) mi olduğunu belirleyecektir. Bu belirlemesin yaparken yüksek mahkeme kararlarını gözönünde bulunduracaktır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/12-271 Esas, 2017/278 karar ve 16.5.2017 Tarihli Kararında ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2014/12-103 Esas, 2014/552 karar ve 9.12.2014 tarihli kararlarında da izah edildiği üzere, Komplikasyon halinde hekime kusur izafe edilemeyeceğinden kendisine dava açılması da mümkün değildir.

Fakat her zaman bir kötü sonucun komplikasyon mu yoksa malpraktis mi olduğunu tespit etmek o kadar kolay olmamaktadır.

Bu halde uzman raporu için özel bir heyetten ya da doktordan özel rapor alınması gerekebilir. Esasında bir malpraktis davasının sağlıklı bir zemin üzerinde gidebilmesi için sürece bir uzman görüşü raporu ile başlanmalıdır.

Hekimin hukuki açıdan bir sorumluluk taşıyabilmesi ve bir tazminat davasının konusu olabilmesi için gereken en önemli şartlardan bir taneside, hasta açısından tıbbi müdahaleden kaynaklı bir zararın oluşmuş olmasıdır. Başka bir deyişle hasta açısından oluşan herhangi bir zarar yok ise, hekim açısından da hukuki sorumluluktan bahsedilemez.

Bu açıdan malpraktis davası şartlarının oluşup oluşmadığını değerlendirmek malpraktis avukatının en önemli görevidir.


Malpraktis Avukatı Tarafından Yapılan İşlemler

Malpraktis vakalarının hem kamu hem de özel hukuk niteliği nedeniyle malpraktis nedeniyle yapılacak işlemler de çeşitlilik kazanmaktadır. Doktor Şikayet işlemleri, mağduriyetin yaşandığı merkezin devlet hastanesi, muayene veya özel hastane olup olmamasına göre değişkenlik göstermektedir. 

Malpraktis avukatı, yapılacak işlemleri en uygun sıralama ile yerine getirecektir.

Her hekim hatası nedeniyle doğrudan cumhuriyet savcılığı nezdinden şikayetçi olmak düşünülmemelidir.

Nitekim dosyanın ve delillerin olgunlaşmadığı bir savcılık dosyası sadece aleyhinize delil oluşturmanıza neden olacaktır.

 • Hasta dosyasının tedariki,
 • Uzman Görüşü Raporu için başvuru yapılması,
 • Sorumluların belirlenmesi,
 • Delilerin hazırlanması,
 • Karara karşı idare mahkemelerinde iptal davası açılması,
 • Unsurları oluşmuş ise savcılığa şikayette bulunulması,
 • Yargı yolunun belirlenmesi,
 • Dava Dilekçesinin hazırlanması,
 • Davanın açılması,
 • Davanın takibi,
 • Karara karşı kanun yollarına başvurulması,