İşten çıkma ve istifa hallerinde işçinin yapması gerekenler ve takip etmesi gereken prosedür hak kaybı yaşamaması için oldukça önemlidir.

İşten Ayrılmak İsteyen İşçilerin Yapması Ve Yapmaması Gerekenlerle ilgili bu yazı, işçilerin bir çok haklı nedenlerle fesih imkanı varken, sebep bildirmeksizin istifa etmeleri nedeniyle uğradıkları hak kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla yazılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen şikayet prosedürleri sonucunda çoğunlukla sadece idari para cezası verildiğinden çalışanın kendi haklarını bilmesi ve koruması zorunludur.

İş hukuku konusunda temel bir bilgiye sahip değilseniz iş hukuku başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İşten çıkma sürecinde ofisimizin iş hukuku avukatı kadrosundan danışmanlık hizmeti alabileceğiniz gibi, dava açmak için de avukatlık hizmeti alabilirsiniz.İşten Çıkma ve İstifa Kararı Veren İşçi Ne Yapmalı?

İşten çıkma ve istifa kararın veren bir çalışanın, bu yazıyı ve başka uyarılarımızı dikkate almasını hak kaybı yaşamaması için ve ileride ispat sorunları yaşamaması için özellikle tavsiye ediyoruz.

Buna göre öncelikle işyerinde ani gelişen olaylarda dahi apar topar yapılan hiç bir işleme imza atmamalı ve durumun değerlendirilmesini yapmak üzere bir avukatla birlikte süreci takip etmelisiniz.

Aşağıda da izah edildiği üzere işten çıkış aşamasında düzenlenen belgelerle haklarınızın zayi olması riski bulunmaktadır.Haklarınızı Öğrenin!

İşçinin hizmet görme borcuna karşılık olarak alacağı tüm maddi ve manevi değerlerin neler olduğunu bilmesi kendisi için oldukça önemlidir.

İşçinin hak ve alacaklarını belirlemeden işverenden isteyeceği taleplerini de belirlemesi mümkün olmayacaktır.

Sürecin tamamı sahip olunan haklara göre yönetilecektir. Haklarınızı öğrenmek için öncelikle genel bilgiler içeren “ İşveren ve İşçi Hakları ” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kıdem Tazminatı, ücret, fazla mesai v.s. gibi alacaklarınızın hesabı için bir avukattan alacak hesaplaması yapmasını istemeniz de yararınıza olacaktır.

Eğer haklı nedenlerle fesih imkanınızın olduğu avukat tarafından belirlenirse, iş akdinizi haklı nedenlerle ve önelsiz feshedebilirsiniz.

Önelsiz Feshetmek, işverene belirli bir ihbar süresi tanınmadan iş akdinin derhal feshedilmesidir.

Bu nedenlerle tüm süreci başından itibaren bir iş avukatı ile takip etmek oldukça önemlidir.İşten Çıkma İradenizi Noter Kanalıyla APS ile Gönderin!

Dava aşamasında ispat sorunları yaşamamanız için fesih ihtarını noterlik kanalıyla gönderin.

Aksi durumda işverenin fesih ihtarına imza atmaması, imzanın yetkili kişiye ait olmaması, işçiye asıl yerine fotokopi verilmesi durumları ile karşılaşılır ki, bunların tamamı dava aşamasında ispat noktasında sorun yaşatacaktır.Mümkünse İş akdinden Bir Örnek Alın/İsteyin!

İşverenden işe girerken imzalanan iş akdinden onaylı bir suret alınması dava aşamasında kolaylık sağlayacaktır.


Zimmetli Eşyalarınızı Tutanak Karşılığı Teslim Edin!

İşçiye tutanak karşılığı teslim edilen eşyaları ( İş sağlığı ve güvenliği ekipmanları, bilgisayar, notebook, cep telefonu, Sim Kart, anahtar, araç anahtarı, Araç Ruhsat ve ekipmanları, işçi tulumu, v.b. ) işvereninize tutanak karşılığı teslim edin.

Bu tutanağın iki asıl suret olarak düzenlenmesi ve işverence imzalanmış bir asıl suretinin işçi tarafından alınması gerekir.


Mesai Sürelerini Gösteren Belgelerden Birer Suret Alın!

İşverenliğin işyerinde uygulanan mesai sürelerine ilişkin tüm ilanlarından, puantaj cetvelinden, şifre ile giriş yapılan sistemlerde sistemde kayıtlı giriş çıkış kayıtlarından, şift tablolarından ve bunun gibi çalışma düzeninizi gösteren her türlü belgenin varsa aslı yoksa bu kayıtlardan bir suret ve/veya çıktı alınmalıdır.

Her ne kadar bu belgeler suret olacaksa da tanık ifadeleri ile desteklendiği takdirde mahkemece nazara alınacaktır.


Yaşanacak Husumetin Şekline Göre Delil Ve Bilgi Toplayın!

İşletmenin başka bir şirkete muvazaalı/hileli devri halinde, şirket devrine ilişkin bilgileri not edebilirler, gerçek maaşlarının ne olduğuna dair gayri resmi ödeme belgelerinden bir suret alabilirler.

Mobbing iddialarında, mobbing’in varlığını gösteren, e-posta ( e-mail), kamera ve fotoğraf görüntüleri, sms, whatsapp, yahut sosyal medya kayıtları, iş kazalarında yine fotoğraf ve kamera kayıtları, hastane raporları toplanacak belgelere örnek olarak sayılabilir.


İşten Ayrılmak İsteyen İşçi Ne Yapmamalı?

İşten Ayrılmak İsteyen İşçilerin Yapmaması Gerekenlerin başında elbetteki hukuki danışmanlık almadan hiç bir işlem yapmamaları gerekmektedir.

Nitekim hukuki danışmanlık alınmadan yapılan her işlem hak kayıplarına sebep olabileceği gibi ileriki aşamada bir çok ispat sorunu yaşamanıza neden olacaktır.

Burada en önemli iki hata aşağıda açıklanmıştır. Bunlar İstifa Dilekçesi Verilmesi ve İbraname imzalanmasıdır.


İstifa Dilekçesi Vermeyin!

İş değiştirmek isteyen işçilerden ya da gerçekte işveren tarafından çıkarılmasına rağmen, tazminatlarının ödeneceği vaadi ile iradeleri fesada uğratılarak işçilerden İSTİFA DİLEKÇESİ istenmektedir.

İstifa dilekçesi genel anlamda iş akdini haklı nedenlerle fesih imkanı bulunmayan ve buna rağmen işten ayrılmak isteyen işçiler yapmalıdır.

Bunu yaparken de ihbar tazminatı ödenmemesi için şekil ve önel sürelerine uyulmalıdır.

Bunun haricinde toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi ya da genel olarak iş mevzuatı ve Yargıtay kararlarına göre işveren tarafından ödenmesi gereken ücretleri ödenmeyen işçiler işyerinden kesinlikle istifa dilekçesi vererek ayrılmamalıdır.

Bu durumdaki işçiler iş akdini haklı fesih gerekçeleri ile sonlandırmalıdır. Bunu da bir avukatın danışmanlığı ve noter aracılığıyla gönderilecek bir fesih ve temerrüt ihtarnamesi ile yapmalıdırlar.

İstifa edilmesi halinde kıdem tazminatının alınıp alınamayacağı her dosya için ayrı ayrı incelenmektedir.İbraname İmzalamayın!

İşverenlik istifa ya da fesih halinde işçiden hiçbir hak ve alacağının kalmadığına dair belge alarak işçinin dava tehdidinden kurtulmak istemektedirler.

Bu nedenlerle de kendi isteklerine uygun ve genel bir ibraname imzalatmak istemektedirler.

Bu şekilde düzenlenen ibraname metinleri genel olarak işçinin haklarına büyük zarar vermemekte ise de, arabuluculuk ve uzlaşma gibi diğer süreçlerin sağlıklı ve verimli ilerlemesine engel oluşturmaktadır.

Ödenmemiş alacakların ödendiğine dair ve gerçeğe aykırı kayıtlar bulunan ibraname metinleri kesinlikle imzalanmamalıdır.

Buna rağmen işverenin ibraname imzalamaya zorlaması halinde dahi hiç kimsenin zorla imza alma yetkisi ve hakkı olmadığından iş yerinden hiçbir belgeye imza atmadan ayrılmak en makul yol olacaktır.


Bir Avukata Danışmadan Arabuluculuk Tutanağı İmzalamayın!

Arabuluculuk, taraflar arasındaki husumeti bir mahkeme ilamı niteliğinde bir belge ile ortadan kaldırılmasıdır.

Bunun için genel iradeyi fesadı halleri bulunmadıkça taraflar aynı konuya ilişkin dava açamazlar.

Bu hüküm gereğince kişisel güvene dayanarak imzalanan arabuluculuk tutanakları nedeniyle işçiler büyük hak kayıtlarına uğramaktadır.

Arabuluculuk tutanakları ve sonuçlarıyla ilgili bilgi almak için iş davaları arabuluculuğu başlıklı yazıyı inceleyebilirsiniz.Alacağınızı Almadan Davanızdan Feragat Etmeyin!

Arabuluculuk anlaşma belgesine bağlanan tüm sonuçlar mahkeme dosyasından feragatte de doğmaktadır.

Davadan feragat halinde tarafların aynı konuya ilişkin yeniden dava açabilmeleri mümkün değildir.

Verilen sözlere ve kişisel güvene dayanarak davanızdan feragat etmeniz halinde maddi ve hukuki büyük sonuçlar doğmaktadır.

Hem kendi avukatınızın hem karşı tarafın avukatının hem de yargılama masraflarının tamamını ödemek zorunda kalırsınız. Yılların tüm birikimini alamamanız ise büyük bir hüsran yaşamanız neden olacaktır.

Bu nedenlerle hangi aşamada olursa olsun, bir avukatın yardımından yararlanmadan işlem yapmayın.