İş Kazası Tazminat Davası ve davaları hizmet ( iş ) sözleşmelerinin yaygınlığı nedenleriyle oldukça önemli ve sık karşılaşılan bir dava türüdür.

Bu davanın özünü “Kusur Sorumluluğu” oluşturmaktadır.

Bu anlamda işçilerin ve işverenlerin uymaları gereken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuralların genel olarak değerlendirildiği işveren ve işçi hakları başlıklı yazımızın da okunmasını tavsiye ederiz.

İş kazasının meydana gelmesinde kusurun kimde olduğunun tespiti ve sorumlulara karşı tazminat davası açmak için ofisimizin işçi avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası konulu bu yazı ile iş kazasının tanımı, yasal dayanak, Yargıtay Kararları ışığında iş kazası sayılan haller incelenmiştir.

Ayrıca iş Kazası Nedeniyle Şikayette bulunma Süresi, Şikayetten vazgeçmenin ve şikayetçi olmamanın hukuki sonuçları gösterilmiştir.

İş Kazası Sonucunda İstenebilecek Tazminat Kalemleri, İş Kazası Nedeniyle Manevi ve Maddi Tazminat Hesaplama, Ölümlü ve Yaralamalı İş Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat, Dava Açma Süresi, Dava Ne Kadar Sürer, Yapılacak İşlemler, İş Kazası Geçiren İşçinin Kusuru, Mirasçıların Tazminat Hakları, Yakınların Tazminat Hakları, İş Kazasının İspatı, Yetkili Mahkeme, Görevli Mahkeme, Yargılama Masrafları, Avukatlık Ücretleri, Arabuluculuk Süreci konularında genel bilgi sahibi olabilirsiniz.

Konuyla ilgili genel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak için İş Hukuku başlıklı yazımızın okunmasını tavsiye ederiz.


İş Kazası Nedir?

“İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanmıştır.

Bu tanımlama 6631 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle mevzuatımızda yerini bulmuştur.

aza” Türk Dil Kurumuna göre “İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması.” Olarak tanımlanmıştır.

Buna karşılık İş Kazasının tanımı birden çok mevzuatta birbirlerini tamamlayacak şekilde farklı şekillerde tanımlanmıştır.


İş Kazası Sayılmanın Koşulları

İzah edildiği üzere herhangi bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için bazı şartlara ihtiyaç vardır. Her Kaza İş Kazası Değildir. Bu nedenlerle bir olayın işe kazası niteliğinin bulunup bulunmadığı dikkatlice incelenmelidir. Şu halde bu kazanın iş kazası sayılması için şu şartların bulunması gerekmektedir:

 • Sigortalının İşyerinde yahut işyeri sayılan yerde bulunması sırasında,
 • Kazanın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi,
 • Kaza ile sonuç arasında illiyet ( Nedensellik ) bağının bulunması,
 • Kaza sonucu bedence ve ruhça bir zarara uğraması gerekmektedir.

İş Kazası Halinde Yapılacak İşlemler

İş Kazası geçirilmesi halinde, işçinin yapabileceği işleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Öncelikle okumadan hiçbir belgeye imza atmaması,
 • İmza atacağı belgelerde kazanın anlatım tarzına ilişkin kayıtların doğru ve gerçek duruma uygun olup olmadığını titizlikle kontrol etmesi,
 • Mümkünse olayın sıcaklığı gidene kadar işveren tarafından önüne konulan hiçbir belgeyi imzalamaması,
 • Hastanede muayene olurken iş kazası olduğunun özellikle bildirilmesi,
 • İşveren tarafından götürülen özel hastanede hasta yatış işlemlerinin hukuka uygun bir şekilde yapıldığını kontrol etmesi, iş kazası kaydının oluşturulup oluşturulmadığını kontrol etmesi,
 • Epikriz raporunu temin etmesi,
 • Taburcu olurken hasta dosyasından bir suret almasıdır.

Bir sonraki aşamada ise bir avukat yardımıyla, Sosyal Güvenlik Kurumuna Geçici ve Sürekli ( Maluliyet ) Ödenekleri için başvuruda bulunmalı, sorumluların cezalandırılması için Savcılığa Suç Duyurusunda bulunmalıdır.

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Haklarının temini için duruma göre Arabuluculuk Başvurusu yapmalı ve İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat davası açmalıdır.


İş Kazası Geçiren İşçinin İşten Çıkarılması Mümkün Mü?

İş Kazası Geçiren İşçinin İşten Çıkarılması, 4857 Sayılı İş Kanununun 25. Maddesinde yazılı hallerden birine girmesi halinde mümkündür. İşçinin işveren tarafından hangi hallere dayanılarak haklı fesih yapabileceği haklı fesih yazımızda ve haksız fesih yazımızda değerlendirilmiştir.

Aksi durumda sırf iş kazası geçirdiğinden bahisle işçinin iş akdine son verilmesi mümkün değildir.

İşçinin iş Kazası Nedeniyle işten çıkarılabilmesi için, “İş Kazasının işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi nedeniyle.” veya “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle” veya “kaza nedeniyle çalışamadığı sürenin belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşması” halinde iş akdi işveren tarafından haklı nedenlerle fesih edilebilir.

Bu nedenlerle “iş kazası geçirdim işten çıkarıldım” diyen işçinin haklılık durumunun tespit edilebilmesi için olayın özellikleri incelenmelidir.


İş Kazası Tazminat Davası Hukuki Dayanakları

 • 155 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi göre ( ILO Sözleşmesi | 18 Haziran 2015 Perşembe, ILO Kabul Tarihi: 3 Haziran 1981, Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5038, Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345, Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 22 Nisan 2005 )
 • 155 Nolu ILO sözleşmesi Türk mevzuatı açısından usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşma olması nedeniyle 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90. Maddesinde gösterilen “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir.
 • Temel mevzuatımız 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 17. Maddesinde yazılı bulunan “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” Hükmüdür.
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 417. Maddesi ve ilgili diğer maddeleri.
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 13. Maddesi ve ilgili diğer maddeleri.
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4. Maddesine göre işverenlerin yükümlülükleri belirtilmiştir.

Ölümlü İş Kazası Halleri

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 13. Maddesinde hangi koşullardaki kazaların iş kazası kapsamına gireceği genel olarak belirtilmiştir. Bu durumlara örnek vermek gerekirse iş kazası sayılan haller şunlardır:

 • İş yerine ait araç ile iş yerinin önündeki bahçede beklerken sel baskını sonucunda işçinin vefat etmesi ( Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2015/25354 Esas ve 2016/3992 Karar sayılı Kararı )
 • Elektriğin varlığını kontrol etmeden elektrik direğine çıkarak müdahale etmeye çalıştığı sırada akıma takılarak düşmesi ve akabinde hayatını kaybetmesi ( Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2018/7266 Esas ve 2019/4064 Karar sayılı kararı )
 • İş yerine ait servis aracı ile evine giderken kaza sonucu işçinin ölmesi (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2018/4779 Esas ve 2019/3685 Karar sayılı Kararı )
 • İşçinin Vinç Sepetinden Düşmesi Sonucu Ölmesi (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/8454 Esas 2017/3270 Karar sayılı Kararı )
 • Çatı Tadilatı İşinde Çalışırken, Yüksekten Düşmesi Neticesinde İşçinin Vefat Etmesi (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/12417 Esas ve 2018/4973 Karar sayılı Kararı )
 • İşçinin, bina tadilatında tahta kalıp ustası olarak çalışırken, elektiriğe çarpılması ve dengesini kayberek yüksekten düşmesi neticesinde hayatını kaybetmesi (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/18748 Esas ve 2018/3248 Karar sayılı Kararı )
 • Doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının koronavirüs ile enfekte olmaları sonucu vefat etmeleri.

Yaralanmalı İş Kazası Halleri

 • Temizlik İşçisinin iş yerinde temizlik işini yaparken fare tarafından ısırılması ( Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2008/17139 Esas ve 2009/7368 Karar sayılı kararı )
 • Ehliyeti olmayan işçinin işverenin talimatı ile kullandığı araç ile trafik kazası geçirmesi sonucu yaralanması ( Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2015/5642 Esas ve 2016/7323 karar sayılı Kararı )
 • İşçinin bahçe düzenlemesi işini yaparken iş kazası nedeniyle sol gözünün kör olması ( Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2018/6589 Esas ve 2019/4013 Karar sayılı Kararı )
 • İş yeri tarafından tahsis edilmiş servis aracı ile işe giderken kaza geçirmesi sonucu yaralanması ( Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2010/7930 Esas ve 2010/10884 Karar sayılı Kararı)
 • İş yeri tarafından tahsis edilmiş servis aracı ile işe giderken kaza geçirmesi sonucu yaralanması ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2011/21-290 Esas ve 2011/361 Karar sayılı kararı)
 • İş Kazası Sonucu İşçinin Parmaklarının Kopması ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2015/21-2228 Esas ve 2019/256 Karar Sayılı Kararı )
 • İş Kazası Sonucunda İşçinin Parmağının Kopması ( Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2014/3017 Esas ve 2014/10719 Karar sayılı kararı )
 • İş Kazası Sonucunda Parmak Kopması ( Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2011/7036 Esas ve 2011/6971 Karar sayılı kararı )
 • İş Kazası Nedeniyle Parmak Kaybı ( Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2003/9126 Esas ve 2003/9304 Karar sayılı kararı )
 • Paletin Ayağına Düşmesi Sonucu İşçinin Yaralanması (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2018/3830 Esas 2019/2958 karar sayılı kararı )
 • İşverene Ait Bina İnşaatında Duvarın Üzerine Düşmesi Sonucunda İşçinin Yaralanması (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2018/162 Esas ve 2019/1448 karar sayılı Kararı )
 • Demirin İşçinin Ayağına Düşmesi Sebebiyle Oluşan Yaralanma (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2017/4371 Esas ve 2018/7564 Karar sayılı Kararı)
 • Montaj Yaptığı Esnada İşçinin Kafasına Demir Çubuk Düşmesi (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/935 Esas 2017/4640 Karar sayılı Kararı )
 • İşçinin İnşaat işinde çalışırken yüksekten düşmesi neticesinde yaralanması (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/18718 Esas ve 2018/4485 Karar sayılı Kararı )
 • Doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının koronavirüs ile enfekte olmaları sonucu geçici ve kalıcı iş göremez durumuna gelmeleri.

İş Kazası Şikayet Süresi Ne Kadardır?

İş Kazası nedeniyle ölüm gerçekleşmemiş ise 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 89. Maddesindeki “Taksirle Yaralama” suçuna vücut verecektir. Bu halde şikayet süresi Türk Ceza Kanununun 73. Maddesine göre ALTI ( 6 ) AYDIR.

İş Kazası nedeniyle işçi ölmüş ise eylem Türk Ceza Kanununun 85. Maddesinde ifade edilen “Taksirle Öldürme” suçuna vücut vereceğinden bu halde suçun takibi şikayete bağlı olmayıp, savcılık makamı tarafından resen soruşturma açılacaktır.

Bu halde şikayet de bir süreye tabi değildir.


İş Kazası Nedeniyle Şikayetçi Olmamak

Bir iş Kazasının meydana çıkması halinde bunun, idari, cezai ve hukuki sonuçları olmaktadır. Açılmış olan ceza soruşturmasındaki şikayetinden vazgeçmek ya da hiç şikayetçi olunmadığının bildirilmesi işçi için herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermemektedir.

Buna karşılık işçilik haklarının usulünce takip edilip sonuçlandırılabilmesi için bir avukat tavsiyesinde alınmadan ve uzlaşma koşulları tartışılmadan ceza soruşturmasından feragat edilmesi uygun bir hareket olmayacaktır.

“İş Kazası Geçirdim Şikayetçi Olmadım” dememek için şikayetçi olmanızı tavsiye ederiz. Ama şikayetçi olunmaması belirtildiği üzere tazminat alacakları yönünden bir hak kaybı yaşamanıza neden olmaz.


İş Kazası Bildirimi

İş kazası bildirimini yasanın öngördüğü kurum ve kuruluşlara kanuni süresi içerisinde yapmak işçinin çalıştığı işverenliğin yapması gereken bir yükümlülüktür.

İşverenliği iş kazası bildirimlerini yapması işçi yönünden ispat kolaylıkları sağlayacaktır.

Buna rağmen bu bildirimin hiç ya da gereği gibi yapılmaması halinde işçinin tüm hakları saklıdır. İspat noktasında bir sorun yaşamadığı müddetçe davanın seyrine ciddi bir etkisi olmayacaktır.


İş Kazası Tazminat Davası İle İstenebilecek Tazminatlar

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 417. Maddesi son fıkrasında iş kazasından doğan “zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.” Denilmiştir. Aynı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. Maddelerine göre Ölüm ve bedensel zarar hallerinde istenebilecek tazminatlar aşağıda gösterilmiştir.:

 • İş kazası Nedeniyle Manevi Tazminat
 • Ölüm Halinde Cenaze Giderlerin Tanzimi için Maddi Tazminat
 • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıpların Tanzimi için Maddi Tazminat
 • Geçici İş Göremezlik Nedeniyle Maddi Tazminat
 • Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Maddi Tazminat
 • Tedavi Giderleri Nedeniyle Maddi Tazminat
 • Kazanç Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminat
 • Ekonomik Geleceğin Sarsılması Nedeniyle Maddi Tazminat
 • Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespiti Davası

İş Kazası Davası Tazminat Hesaplama

İş Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat Hesaplama yöntemi için birçok unsurun bilinmesi gerekmektedir. Bunlar sağlandığında aktüerya hesaplaması yapan bilirkişilerce maddi tazminat miktarı hesaplanmaktadır.

Maddi Tazminat Miktarının Hesaplanmasında İş Kazası Geçiren işçinin yaşı, aylık ücreti, İş Gücü Kayıp Oranı, SGK tarafından sağlanan yardımlar, iş Kazası geçiren işçinin kusur oranı, işverenin kusur oranı ve sair hususlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Manevi Tazminat ise yaşanan ıstırap ve acının büyüklüğüne göre mahkeme yargıcı tarafından olayın özelliklerine göre takdiren belirlenmektedir.


İş Kazası Geçiren İşçinin Kusurunun Tazminata Etkisi

İş Kazası geçiren işçinin kusuru belirlenecek tazminatta göz önünde bulundurulur. Buna karşılık illiyet bağını kesmediği müddetçe ve işverenin de kusurlu bulunması halinde kazanın oluşumunda işçinin de kusurlu olması halinde dahi işverenin sorumluluğuna gidilecektir.

Müteferrik kusur” halinde işçinin kusuru oranında tazminattan indirim yapılmalıdır.


Ölümlü İş Kazası Tazminat Davasında Tazminat Talepleri

İş Kazası sonucunda işçinin ölümü gerçekleşmiş ise, bu durumda işçi yakınları ve mirasçıları Türk Borçlar Kanununun 53. Maddesine göre “ Cenaze giderlerini, Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderlerini ve çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplarını ve Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıpları “ talep ve dava edebilirler.

Yine bu durumda işçi yakınlarının işveren tarafla herhangi bir uzlaşma yoluna gitmeden destekten yoksun kalma tazminatlarını, muhtemel manevi tazminat tutarlarını bir avukat aracılığı ile tespit ettirmeleri ileride doğacak hak kayıplarının önüne geçecektir.


İş Kazası Nedeniyle Mirasçıların Tazminat Hakkı

Miras Hukuku ve Miras Hakları 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 495- 682. Maddeleri arasındaki düzenlenmiştir.

Buna göre mirasçıların hukuken geçerli bir veraset ilamı ve/veya mirasçılık belgesi ile mirasçılıklarını kanıtlamaları halinde iş kazası nedeniyle sorumlulukları bulunanlara karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilirler.


Yaralamalı İş Kazası Tazminat Davasında Tazminat Talepleri

Yaralamalı İş Kazası, iş kazası sonucunda işçinin ölmediği, az ya da çok işçinin yaralanması ile sonuçlanan iş kazalarını ifade etmektedir. Yaralanmanın büyüklüğü ya da küçüklüğü bir kazanın iş kazası olarak nitelendirilmesine hiç bir etkisi bulunmamaktadır.

Bu kapsamda bir memurun, dosyadaki telin eline batması dahi yaralamalı iş kazası niteliğindedir. Yaralamalı iş kazalarında da yukarıda izah edilen aynı ilkeler uygulanarak işverenin sorumlu olması halinde işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilecektir.

Yaralamanın büyüklüğü, kişinin bedensel bütünlüğüne verdiği zararı da arttıracağından yaralamanın ve sonuçlarının büyüklüğüne, geçici ya da sürekli olup olmadığına göre mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat miktarına doğrudan etki edecektir.

Yaralamalı İş Kazası Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Miktarını belirleyebilmek için öncelikle, iş gücü kaybının geçici mi sürekli mi olduğu belirlenmelidir.

Sürekli iş gücü kaybı ( Uzuv ve İşlev Kaybı Halleri ) halinde İş Gücü Kayıp Oranına göre maddi tazminat miktarı ortaya çıkacaktır. Maddi tazminat miktarı Aktüerya Hesabı yapan bilirkişilerce ve/veya avukatlarca hesap edilmelidir.

Bu hesabın yapılmadan işverenle, yahut işveren adına hareket eden hiç kimseyle herhangi bir uzlaşma ve Arabuluculuk süreci başlatılmamalıdır


İş Kazası Nedeniyle Yakınların Tazminat Hakkı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 56/2. Maddesinde herhangi bir sınırlama bulunmaması nedeniyle İş Kazası Nedeniyle Zarar gören yakınların da dava hakkının bulunduğu kabul edilmiştir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2018/6902 Esas ve 2019/4016 Karar sayılı kararında “ 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 56/2. maddesine göre, ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin yakınları da manevi tazminat talep edebilecektir. Öyleyse, bir kişinin cismani zarara uğraması sonucunda, onun (ana, baba, karı, koca ve çocuklar v.b.) çok yakınlarından birinin de aynı eylem nedeniyle ruhsal ve sinirsel sağlık bütünlüğü ağır şekilde bozulmuşsa, onların da manevi tazminat isteyebilecekleri kabul edilmelidir. Nitekim, kaza sonucu ağır yaralanan kazalı işçi yakınlarının manevi tazminat isteyebileceklerine (HGK 23/09/1987 gün ve 1987/9-183 1987/655, HGK 26/04/1995 gün ve 1995/11-122, 1995/430) ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları mevcuttur.” Denilerek mirasçı olmasalar bile “ağır bedensel zarar ve ölüm halinde “ iş kazası geçiren işçinin yakınlarının da manevi tazminat talep haklarının bulunduğu gösterilmiştir.


İş Kazası Tazminat Davası için Uygulanan Faiz Türü ve Başlangıç Tarihleri

İş kazası tazminat davası genel olarak haksız fiil sorumluluğuna dayanmaktadır. Bu nedenlerle haksız fiillere uygulanacak faiz prosedürü uygulanacaktır. Kısaca ifade edilmesi gerekirse iş kazası tarihinden başlamak üzere kanuni faiz uygulanacaktır.

İş hukukunda işçilik alacaklarına uygulanacak faiz süreleri için İşçilik Alacaklarında Faiz ve Zamanaşımı Süreleri konulu yazımız incelenmelidir.


İş Kazası Tazminat Davası Açma Süresi

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Süresi belirli bir hak düşürücü süreye tabi olmamakla birlikte 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 146. Maddesine göre 10 Yıllık Zamanaşımına Tabidir.

İş hukukunda işçilik alacaklarına uygulanacak zamanaşımı süreleri için İşçilik Alacaklarında Faiz ve Zamanaşımı Süreleri konulu yazımız incelenmelidir.


İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası, idareye başvuru süreçleri hariç olmak üzere ilk derece mahkemelerinde karara bağlanma süresi takriben 2 senedir.

Buna ilaveten İstinaf Kanun Yoluna ve Temyiz yoluna başvurulması halinde bu süreler doğal olarak uzayacaktır.


İş Kazası Tazminat Davası İspat Şartları Nelerdir?

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2018/4508 Esas ve 2019/3783 Karar sayılı kararında “ Başka bir anlatımla, sigorta olayının, iş kazası sayılabilmesi için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi zorunlu olup iş kazası tespiti davaları bakımından özel olarak belirlenmiş bir ispat yöntemi de yoktur.Bu davaların her türlü delille ispatı mümkündür.” Denilerek, yerinde bir kararla bir kazanın iş kazası olduğunun tespitinin her türlü delil ile ispat edilebileceği açıkça ifade edilmiştir.


İş Kazası Tazminat Davası Hangi Yetkili Mahkemede Açılır?

İş Kazası nedeniyle açılacak tazminat davaları, işverene karşı ikame edileceğinden İş Mahkemeleri kanununa göre yetkili mahkemede davanın ikame edilmesi gerekmektedir.

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 6.maddesine göre, “davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesinde” veya “İşin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesinde”, “davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde” veya “İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer mahkemesinde” veya “zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesinde” açılabilir.

İş hukuku davalarında genel yetkili mahkemelerle ilgili bilgi almak için iş hukuku başlıklı yazımızı incelenmesini tavsiye ederiz.

Şu halde iş kazalarında yetkili mahkemeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi
 • İş Kazasının veya Zararın Meydana Geldiği Yer Mahkemesi
 • İşin veya İşlemin Yapıldığı Yer Mahkemesi
 • Davalı İşverenin Yerleşim yeri Mahkemesi
 • Davalı İşveren Birden çok ise Bunlardan birinin Yerleşim yeri Mahkemesi yetkilidir.

İş Kazası Tazminat Davası Hangi Görevli Mahkemede Açılır?

Kazanın İş Kazası olarak tespit edilmesi halinde, kaza “iş kazası” niteliğini kazanacağından iş kazası nedeniyle açılacak tazminat davaları, işverene karşı ikame edileceğinden İş Mahkemeleri kanununa göre görevli İş Mahkemelerinde davanın ikame edilmesi gerekmektedir.

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesine göre İş Mahkemeleri, “5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemi adamları, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa veya 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına, İdari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara, Diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara, ilişkin dava ve işlere bakar.”

İş hukuku davalarında genel görevli mahkemelerle ilgili bilgi almak için iş hukuku başlıklı yazımızı incelenmesini tavsiye ederiz.


İş Kazası Tazminat Davası Masrafları Ne Kadardır?

İstisnalar haricinde Türk Mahkemelerinde açılacak her dava için Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi hükümlerine göre belirlenecek oranda Gider Avansı ve Harçlar Kanununa göre belirlenecek oranda harcın yatırılması halinde dava açılabilir.

Harç Yatırılmadığı takdirde dava açılmış sayılmaz.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 326/1. Maddesinde yazılı olan “Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir.” Hükmü gereğince davanın sonunda işçi aştığı davayı kazanmış ise işverenden alınır.

İş kazası geçirmiş olan birinin ödeyeceği yargılama masrafı uğramış oldukları zararın büyüklüğüne bağlı olarak artmaktadır. Büyük zarar büyük ve maddi ve manevi zararın ödenmesini gerektirecektir.

Yürürlükteki dava masraf tarifesi için ilgili yazıyı inceleyebilirsiniz.


İş Kazası Tazminatı Davası Avukat Masrafları Ne Kadardır?

İş Kazası nedeniyle tazminat davaları nispi nitelikli davalardır.

Nispi nitelikli davalarda vekalet ücretleri, dava konusunun veya alacak tutarının değerine göre belirlenmektedir.

Maktu nitelikteki davalarda ise maktu ücret uygulanır.

Avukatlık Ücreti, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 164/2. Maddesinde ve asgari ücret tarifesinde gösterilen sınırlar arasında kalmak üzere taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir.

Kanunda ve tarifede belirtilen oranların altında veya üstünde ücret belirlenmesi halinde, sözleşmenin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz sayılmaktadır.

Türk yargılama sisteminde uygulanan vekalet ücretleri ile ilgili genel bilgi almak ve hesaplama yapmak için avukatlık ücret tarifesi başlıklı yazının okunmasını rica ederiz

İş kazası dosyalarınız için ofisimizin iş avukatı ( işçi avukatı) departmanından hizmet alabilirsiniz.


İş Kazası Davası Arabuluculuk İle Çözülebilir Mi?

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun Maddesi ve 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre İş Kazasına dayalı maddi ve manevi tazminat istekleri zorunlu arabuluculuğa tabi değildir.

Buna karşılık tarafların uzlaşma niyetinin olması halinde Arabuluculuk uyuşmazlığın hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için uygun bir çözüm yoludur.

Bu durumda sürecin bir avukat aracılığı ile takip edilmesi, işveren tarafından yapılacak tekliflerin makul ve makbul olup olmadığının değerlendirilmesi açısından zorunludur.

İş Göremezlik Tazminatlarının hesaplanması, arabuluculuk son tutanağının ve anlaşma belgelerinin temsil edilen işçinin haklarını azami oranda koruyabilmesinin sağlanması bir avukatın aktif desteği sağlandığında ulaşabilecek bir sonuçtur.

Diğer türlü Arabuluculuk ile sonuçlanan bir uyuşmazlık hakkında 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 15/5. Maddesinde yazılı hüküm gereğince aynı konuya ilişkin artık dava açılamaz.

Bunun anlamı örneğin, kısmı bir ödeme zannedilerek alınan cüz’i bir tutarla, büyük bir tazminat alacağından vazgeçirilmiş olma riskiniz bulunmaktadır. Bu nedenlerle bu sürecin ortaya çıkardığı ağır ve dönülemez sonuçları nedeniyle bir avukat yardımıyla çözülmesi oldukça hayatidir.

Konu ile ilgili iş davalarında arabuluculuk yazımızı inceleyebilirsiniz.