İş Hukuku, temel anlamda işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen özel hukuk dalıdır.

Tabii ki toplumsal olarak ana konusu insan faaliyeti ve insan ilişkileri olan pek çok münasebetten bahsedebiliriz.

İş hukuku alanına giren iş davası dosyalarınız ve iş uyuşmazlıklarınız için ofisimizin iş avukatı ( işçi avukatı) departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Diğer hukuk dalları ile kıyasla bu hukuk alanında yoğun bir devlet müdahalesi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

İş hukuku yalnızca hizmet sözleşmesinin tarafları arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda taraflardan her birinin üye olabileceği örgütler ile olan ilişkilerini de düzenlemektedir.

Bundan ötürü de iş hukuku aslında bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere iki ayrı dalda incelenmektedir.

Bununla birlikte toplu iş hukuku da sendikalar hukuku, iş mücadelesi hukuku ve toplu iş hukuku olarak sınıflandırılmaktadır.

İş hukukunda en önemli prensip“işçi lehine yorum” ilkesidir.


İş Hukukunu İlgilendiren Temel Kurumlar

Ülkemizde yönetim sisteminin değişmesinden itibaren başta yürütme olmak üzere en önemli kurum olarak Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerle anayasanın çerçevesini çizdiği sınırlar içerinde düzenlemeler yapabilmekte ve yapılan düzenlemelerin yürütmesini de sağlamaktadır.

Bu temel mantık itibariyle çalışma hayatını düzenleyen ve pratik faydaları bulunan bağlantılar şunlardır.


İş Hukukunun Temel Kavramları

İş ve işçilik alacaklarının doğru hesaplanması, öncelikle temel kavramlara hakim olunmasına bağlıdır.

Burada temel sorun bir kavram ya da kelimenin hangi anlama geldiğini bilip bilmemek değildir. İşçinin hukuki statüsünün değerlendirilmesi için yargıtay ve istinaf mahkemelerinin uygulamasını da bilmeyi gerektirmektedir.

Bu zorunluluktan hareket ederek, temel hesaplamalarda baz alınan kavramların açıklamaları yapılmaya çalışılmıştır. Buna göre aşağıdaki konularda hukuki incelemeler yapılmıştır.


İş Hukukunun Kapsamı

En geniş anlamı ile işçi ile işveren arasında doğan tüm uyuşmazlıklar bu alanın kapsamını oluşturmaktadır.

Buna rağmen bazı sözleşmeler 4857 Sayılı İş Kanununa girmekte iken bazılar da Borçlar Hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu nedenlerle 4857 sayılı kanun kapsamı ile iş hukukunun kapsamı birbirine karıştırılmamalıdır.

7036 Sayılı İş Kanununda hangi tür sözleşme ve iş ilişkilerinin iş mahkemelerinde görüleceği açıkça gösterilmiştir. Buna göre:

  • 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler.
  • 854 sayılı Kanuna tabi gemiadamları,
  • 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışanlar.
  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda hizmet sözleşmesine tabii çalışanlar.

İş Hukuku Davaları

Aşağıda ismen zikredilmiş olup davalara ilişkin tüm ayrıntılara ilgili yazıya tıklanarak ulaşılabilir. Buna rağmen iş davalarının oldukça teknik davalar olması nedeniyle iş hukuku avukatı departmanımızdan avukatlık veya danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İş mahkemelerinde ve iş davalarında uygulanan avukatlık ücretleri hakkında genel bilgi almak için yazımız incelenebilir.

İş davalarını, Alacak Davaları, Tespit Davaları ve İş Kazasından ve Meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları olarak 3 genel başlık altında incelemek mümkündür.

İşçilik ve İşçi Alacağı Davaları

İş Hukuku Tespit Davaları

  • Prime Esas Kazancın Tespiti Davası
  • Diğer Tespit Davaları

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Davalar

  • Maluliyet Oranının Tespiti Davası
  • Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası
  • Kurumca Belirlenen Maluliyet Oranına İtiraz Davası
  • İş Kazası Nedeniyle Rücu Davaları

İş Hukuku Avukatı

İş hukukundan kaynaklı alacak, tespit ve tazminat davalarınız için ofisimizin iş hukuku avukatı kadrosundan avukatlık hizmeti alabilirsiniz.