İcra Avukatı, icra takip işlemlerini takip eden ve kararın infazı ve alacağın tahsil edilmesi için bilgi ve emeğini belirli bir ücret karşılığında adaletin hizmetine ve kişilerin yararlanmasına sunan uzman avukattır.

En iyi icra avukatı, uzman icra avukatı gibi bir sınıflandırmanın hukuki olmadığını ve genel olarak ağırlıklı deneyimi ifade ettiğini belirtmek isteriz.

İcra  Hukuku alanına giren dava ve hukuki uyuşmazlıklarınız ve icra takibi başlatmak için ofisimizin icra avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Buna karşılık icra hukukunun ayrıntıları ile bilinmesi bu nitelendirme için doğru kabul edilebilir.

Hukuk sistemimizde bu alanda vatandaşların bir avukat tutma mecburiyetleri bulunmuyorsa da icra hukukunun çok ayrıntılı ve dikkat isteyen bir süreç olması nedeniyle uzmanlık istediği göz önünde bulundurmaları yararlarına olacaktır.

Aksi halde büyük zaman, para ve emek zayiatına sebebiyet verebilirler.

Ticaret şirketleri ve özel kişilerin alacaklarının takip ve tahsili, taşınmazların tahliyesi, kiralık menkullerin kiralayana iadesi, borçluların iflas süreçlerinin başlatılması, iflas ve iflas erteleme davalarına müdahil olunması, mahkeme kararı, sözleşme, tahkim kararı, arabuluculuk metni, kira kontratı, bono, poliçe, çek, sözleşme ve sair her türlü belgeye bağlı ya da herhangi bir belgeye bağlı olmayan alacakların tahsil ve takibi ve bağlı icra davalarının takibini bir avukat yardımıyla gerçekleştirilmelidir.

Borçlunun ya da alacaklının haklarının temini noktasındaki icra şikayetleri için de bir avukat yardımı alınmalıdır.

İcra Avukatının başucu mevzuatı, 09.06.1932 kabul tarihli ve 19.06.1932 tarihli ve 2128 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunudur.

Devlet kamu alacaklarının tahsili için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yaparken özel hukuk kişileri ve amme alacağı olarak kabul edilmeyen diğer alacakları için kamu tüzel kişileri de 2004 sayılı Kanununa göre alacaklarını tahsil edebilirler.

Elinde bir borç belgesine sahip olan ve hiçbir borç belgesi bulunmayan kişiler kanunun izin verdiği usul ile icra takibi başlatma hakkına sahiptirler.

Bu dal içerisinde belli başlı organlar vardır. Bunlar icra müdürlükleri, iflas müdürlükleri ve icra mahkemeleridir.

Avukatlar ve hukuk büroları da şahıs ve kurumların haklarının temin ve muhafazasında hukuki bilgi ve tecrübesini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ederler.

İcra prosedürü oldukça teferruatlıdır ve sıkı şekil şartlarına bağlıdır. Usulüne aykırı başlatılan bir icra takibi, usulsüz bir tebligat, ya da yapılması gereken bir işlemin (örneğin 103 davetiyesi) gibi eksik yapılması halinde çok büyük kayıplara sebebiyet vermektedir.

İcra takipleri bir ödeme ile başlatılmasına rağmen, ödeme emri bir icra dosyasının en basit prosedürüdür.

Bu nedenlerle avukat, müvekkilin elindeki belgeler, borçlunun sahip olduğu statü ( tacir, gerçek kişi v.s.) gibi faktörleri değerlendirerek en uygun yolla icra takibini başlatma uzmanlığına da sahiptir.

İcra takip işlemleri aşamasında, icra müdür ve yardımcıları hakkına Adalet Bakanlığı İcra İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde disiplin soruşturması başlatılması da uzman avukatın görevleri arasında bulunmaktadır.

İcra avukatı, genel olarak aşağıdaki süreçleri takip eder:

  • Evrakların ve borcun nedeninin değerlendirilmesi.
  • Takip başlatılması.
  • Dosyanın usulünce kesinleştirilmesi.
  • Haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
  • Satış İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi.
  • Tahsilatın Yapılması.
  • Fek İşlemlerinin Gerçekleştirilesi.