Dava Masrafı Tarifesi, avukatlar veya mahkeme tarafından istenen dosya masraf avanslarının gösterildiği tarifelerdir.

Bu yazıda bu masrafların hangi hukuksal temellere dayanılarak istenildiğine dair ayrıntılı açıklamaları bu yazıda bulabilirsiniz.

Bu yazıda sadece istenen dosya masrafları incelenmiş olup, vekalet ücretleri için Avukat Ücret Tarifesi bölümünü arabuluculuk ücretleri için ise Arabulucu Ücret Tarifesi Bölümlerini okumanızı rica ederiz. Bilirkişi ve sair ücret tarifeleri için T.C. Adalet Bakanlığının ücret tarifeleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Masraflardan Sorumluluk

Türk (Hukuk) Yargılama Usulü, masrafların öncelikle talep edenden alınması, daha sonrasında haksız çıkan taraf üzerine yükletilmesi esasına dayanmaktadır.

Türk Ceza Yargılama Usulünde ise yargılama masrafları genel olarak suç üstü ödeneğinden karşılanmakta, yargılama sonucunda verilen mahkumiyet hükmü ile birlikte hükümlüden alınmasına dair karar verilmektedir.

Türk İdari Yargılama Usulünde ise özellikli bir nokta bulunmayıp, hukuk mahkemelerine uygulanan usullere göre masraf ve ücretlendirme yapılmaktadır.

Masrafların ödenmesinde avukatın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığının, müvekkilin tüm masrafları karşılaması gerektiği 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda hüküm altına alınmıştır.

Avukatlık Kanunu 173. Maddesinde “Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harc ve giderler iş sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat tarafından ilk istekte avukata veya gerektiği yere ödenir. Bu harcamaların avukat tarafından yapılabilmesi için, yeteri kadar avansın iş sahibi tarafından verilmiş olması gerektir” denilerek durum hüküm altına alınmıştır.

Yine yasanın aynı maddesine göre iş için yapacağı yolculuk masrafları ve bulunduğu yerden ayrılma tazminatı iş sahibi yani müvekkil tarafından ayrıca karşılanmalıdır. Aksi halde avukat herhangi bir yolculuğa zorlanamayacaktır.

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununda masraflarla ilgili yükümlülüğün davacı asile ait olduğu belirtilmiştir.


Masrafların Yatırılmaması

Hukuk Mahkemeleri Kanunun 114/1-g maddesinde “Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması” dava şartı olarak belirlenmiştir. Eksik gider avansının belirlenmesi halinde mahkemece davacıya kesin süre verecektir. Kesin süre içerisinde gider avansının yatırılmaması halinde dava şartı yoksunluğundan açılan davanın usulden reddine dair karar verilmelidir.

Hukuk Mahkemeleri Kanununun 120. Maddesine göre davacı Harçlar Kanunununa göre her yıl yeniden değerlenerek belirlenen harçlar ödenmeli ve her yıl Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Gider Avansı Tarifesinde belirlenen masraf avansı mahkemeye davacı asil tarafından ya da avukatı tarafından yatırılmalıdır. Bu yöndeki eksikliğin giderilmesi için mahkemece de davacı tarafa verilen 2 haftalık kesin süre içerisinde tamamlanmaması halinde dava yine usulden reddedilecektir.

Dava açılırken ödenmesi gereken yargılama masraflarının ödenmiş olması izah edildiği üzere yargılama şartıdır. Gider avansı ihtiyacının davanın başında ya da sonlarında ortaya çıkmış olması önemli değildir. Delillerin ikamesi aşamasında da 324. Maddeye göre avanslar yatırılmadığı takdirde, masrafı yatırmayan taraf bu delilin ibrazından vazgeçmiş sayılacaktır. Buna karşılık bu delilin celbi için gerekli masrafları karşı tarafın ödeme hakkı da bulunmaktadır.

HMK 297. Ve 333. Maddelerine göre dava sonunda kullanılmayan masraf avansları kararın kesinleşmesi ile alacaklıya veya vekiline ödenecektir.

Aşağıda belirtiltiği üzere masraflarda belirli bir tarife uygulanacaksa da kimi mahkemeler tarafından tarifenin dışında, örneğin bilirkişi ücreti belirlemesi yapılmaktadır.


Yargılama Masrafları

Yargılama Masrafları Hukuk Mahkemeleri Kanunun 323. maddesinde ve sair mevzuatta ismen belirtilmiştir. Bunlar:
 • Vekalet Avukat Ücretleri
 • Arabuluculuk Ücretleri
 • Noterlik İhtarname Masrafları
 • Gider Avansları
 • Yargılama Harçları
 • Celse, karar ve ilam harçları.
 • Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri.
 • Dosya ve sair evrak giderleri.
 • Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler.
 • Keşif giderleri.
 • Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler.
 • Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler.
 • Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili bulunduğu hâlde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmak veya yemin etmek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri.
 • Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti.
 • Yargılama sırasında yapılan diğer giderler.

Yargılama Harç Tarifeleri

Yargılama Masrafları her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır.


Gider Avansı Tarifeleri

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120. maddesi gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanacak tarifeye göre belirlenecektir.


Yargılama Masrafı Hesaplama

Yargılama masraflarını dosyanızın ve dayanılan delillerin durumuna göre ve tarifede gösterilen ilkelere bağlı kalarak hesap edebilirsiniz.

Hesabın yapılamaması halinde hukuk uygulaması içerisinde kullanılan uygulama, web site ve yazılımlar aracılığı ile olası masraf hesaplaması yapabilirsiniz.


İcra Masrafı Hesaplama

İcra masrafları dosyanızın ve dayanılan delillerin durumuna göre ve tarifede gösterilen ilkelere bağlı kalarak hesap edebilirsiniz.

Hesabın yapılamaması halinde hukuk uygulaması içerisinde kullanılan uygulama, web site ve yazılımlar aracılığı ile olası masraf hesaplaması yapabilirsiniz.

Buradaki hesaplamaların için, satış, ihale, araç yakalama, satış ve gider avansı ödemelerinin dahil olmadığının altını çizeriz.

Burada gösterilen hesaplama işlemleri takip açılışı aşamasındaki istenecek ve haciz gibi aşamaların dahil olmadığı masrafları göstermektedir.

Takip kesinleştikten sonra da yukarıda ismen zikredilen masraflar doğacaktır.

Yargılama masrafları için yukarıda gösterilen temel ilkeler icra masrafları için de geçerlidir.

Genel olarak tüm masraflar dosya tahsil edildiğinde karşı taraftan alınır.

Buna karşılık mevcut yargılama sistemi yapılacak masrafların öncelikle talep edenden alınması esası üzerine kuruludur.

İcra dosyanızın takip açılış masrafını hesaplamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.


Masraf Avansı Ödemesi

Tarafımızca istenen yahut güncel olarak ödenmesi gereken masrafları avukat tarafından istenen sürede, yahut en geç kanuni süresi içerisinde dosyasına yapılması dosya ilgilisi müvekkile düşen bir yükümlülüktür.

Yukarıda izahattan da anlaşılacağı üzere masrafın verilen süre içerisinden ödenmemesi halinde davanın usulden reddine karar verilebileceği gibi, yerine göre davanın açılmaması dolayısıyla hakların zamanaşıma veya hak düşürücü süreyle yitirilmesi söz konusu olacaktır. Bunun gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaması için masrafların gününde ödenmesini rica ederiz.

Büromuzca takip edilen dosyalara ilişkin masraf avanslarını ödemek için ödeme sayfasına gitmenizi rica ederiz.


Ücret Tarifeleri ve Uygulanacak Esaslarla İlgili Her Türlü Bilgi İçin Aşağıda Gösterilen Resmi Kurumlarla İrtibata Geçebilirsiniz.