Bu bölümde, kendiniz ya da bir avukat aracılığı ile açtığınız dava ve icra takipleri ile, size karşı başlatılan dava ve icra takiplerinin incelenerek dosya hakkında rapor talebinde bulunabilirsiniz. Dosyanız güncel mevzuat ve yargıtay uygulaması göz önüne alınarak incelenecektir.

İnceleme sonucunda dosyanın takibinde bir ihmalin bulunulup bulunmadığı konularında tarafınıza bilgi ve/veya rapor verilecektir.


Dava Dosyası İnceleme

 • Tarafınıza karşı açılan davanın hukuksal nedeni, cevap ve delil bildirme süreleri,
 • Davanızın doğru hukuksal temele dayanıp dayanmadığı,
 • Zamanaşımı sürelerine uyulup uyulmadığı,
 • Davanın taşıdığı hukuksal riskler (Lehe ya da Aleyhe Bitme Olasılıkları ),
 • Dosyanızın son durumu,
 • Dosyanızda yapılan toplam harcamalar,
 • Bilirkişi Raporları,
 • Bilirkişi Raporlarına itiraz edilip edilmediği,
 • İtirazların süresinde ve hukuka uygun olup olmadığı,
 • 1136 Sayılı Avukatlık Kanununu ve Yargıtay uygulamaları açısından “Haklı Azil” nedenlerinin oluşup oluşmadığı,
 • Ve özel olarak talep edilen sair kriterler açısından incelenecektir.

İcra Dosyası İnceleme

 • Tarafınıza karşı açılan icra takibinin nedenleri,
 • Dosyanın kesinleşip kesinleşmediği,
 • Tebligatın usulüne uygun olup olmadığı,
 • Satış isteme süresinin dolup dolmadığı,
 • Hacizlerin düşüp düşmediği,
 • Dosyanızın son durumu,
 • Dosyanızda yapılan toplam harcamalar,
 • Dosyanızda yapılan toplam tahsilatlar,
 • 1136 Sayılı Avukatlık Kanununu ve Yargıtay uygulamaları açısından “Haklı Azil” nedenlerinin oluşup oluşmadığı,
 • Ve özel olarak talep edilen sair kriterler açısından incelenecektir.

İnceleme Sonucu

İnceleme sonucunu yazılı veya sözlü olarak talep edebilirsiniz. İnceleme sonucunda edindiğiniz bilgi ve kanaat ile, davanızı doğru bir strateji ile planlayabilme imkanına sahip olursunuz.

 • Dosyanızın Son Durumunu,
 • Maddi ve Hukuki Risklerini,
 • Yapılan Tüm Masrafları,
 • Yapılan Tüm Tahsilatları,

Ücretlendirme

Talebin genişliğine ve dosyanın durumuna göre işlemler ücretlendirilecektir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 • Talep formunu doldurarak iş bu protokol şartlarını kabul etmiş olursunuz.
 • “Dosya İnceleme Talebi” sadece dosyada taraf olarak görünen kişi tarafından oluşturulabilir.
 • İnceleme, dosyanın UYAP Vatandaş Portalına eklenen evraklar ile sınırlıdır.
 • Talebin fiziki dosya incelemesini gerektirmesi ve tarafların yeni bir danışmanlık hizmeti konusunda anlaşmamaları halinde, hizmet bu şekliyle tamamlanır.
 • Sözlü ve Basit İncelemeye Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ( AAÜT) 1. KISIM, 1. BÖLÜM ve 1. BENT hükümleri uygulanır. Tarifede gösterilen ücret NET ÜCRET olarak kabul edilir ve stopaj ve KDV tarifede gösterilen tutara eklenir.
 • Yazılı ve/veya ayrıntılı İnceleme ücreti dosyanın genişliğine göre belirlenir.
 • Dosya İnceleme işlemi yapılması için geçici olarak oluşturulan e-devlet şifresi sadece ilgili dosyanın incelenmesi amacıyla sınırlı olarak kullanılır.
 • Talep eden, inceleme işleminin bittiğinin bildirilmesi ile e-devlet şifresini iptal eder veya değiştirir.
 • İnceleme işleminin bittiğinin bildirilmesinden sonra e-devlet şifre güvenliğinin sağlanmasında talep eden tek başına sorumlu olur.
 • Dosya İnceleme e-devlet şifresinin gönderilmesi ile basit inceleme en geç 8 saat içerisinde tamamlanır.
 • Ayrıntılı inceleme veya yazılı rapor talebi halinde inceleme süresi ve danışmanlık ücreti dosyanın genişliğine göre ayrıca belirlenir.
 • “Basit inceleme” ve sözlü rapor hallerinde avukat beyan ettiği görüşleri nedeniyle sorumlu tutulamaz.
 • “Ayrıntılı İnceleme” veya yazılı raporlarda ise avukat hukuki görüşlerinin dayandığı Yüksek Yargı ve yasal dayanaklarının mevcudiyeti açısından sorumludur.
 • Avukatın dosyanın incelenmesi sırasında bir suç işlendiğini tespit etmesi halinde danışmanlık alan kişinin savunma ve adil yargılanma haklarını zarar verme olasılığı değerlendirilerek kendisine herhangi bir ihbar yükümlülüğü yüklenemez.
 • Talebin alınması ve karşılanması avukat ile talep eden arasında vekalet sözleşmesi ilişkisi kurulduğu anlamına gelmeyecektir. Talep eden ile avukat arasındaki ilişkiye danışmanlık sözleşmesi hükümleri uygulanır.
 • İnceleme ve varsa raporlama işlemi bittikten sonra incelenen dosyanın mahkeme ve numarası, talep edene ait, tc kimlik numarası, iletişim bilgileri, yazılı rapor istenmiş ise bu rapor ve rapor içeriği 2 yıl süre ile saklanır. Diğer tüm bilgi ve belgeler inceleme işlemi bittikten sonra imha edilir.
 • Her durumda talebin kendisi de dahil olmak üzere tüm bilgiler gizlidir ve 3. kişilerle paylaşılmaz.
 • Buna karşılık avukatın yasal savunma hakkı kapsamında bilgiler yetkili merci ve mahkemeler önünde avukat tarafından paylaşılabilir.
 • Avukat tarafından tutulan her türlü delil ve belgenin kesin delil niteliği kabul edilmiştir.
 • Bu protokol konusu talepten doğan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri ile münhasıran Türk Hukuk Sisteminin uygulanacağı kabul edilmiştir.

Dosya İnceleme Talep Formu

İncelenmesini istediğiniz dosyanın; mahkemesi, esas yılı, esas numarası, dosyanızda hangi konularda incelenme yapılmasını istediğinizi, size ulaşabilmemiz için cep telefonu numarasını yazabilirsiniz.

Bu aşamada şifre ve kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız.


__________________________________________________________________________________________
Varsa İlişkili Evraklarınızı Ekleyiniz!

( En fazla 20Mb genişliğinde ve png, jpg, jpeg, pdf, udf, tif, tiff formatlarında evrak Ekleyebilirsiniz)


__________________________________________________________________________________________
Rapor Niteliği


__________________________________________________________________________________________
Rapor Şekli

__________________________________________________________________________________________