Arabuluculuk Ücret Tarifesi, her büronun kendi uygulaması ve Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve en nihayetine ve sözleşme serbestliği sınırları içerisinden taraflarca kararlaştırılmaktadır.

Kararlaştırılan ücret sözleşmeleri uyulması gereken temel ilkeler bulunmaktadır.


Arabuluculuk Ücretinin Yasal Dayanakları

Vekalet Ücretinin yasal dayanağını öncelikle 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası oluşturmaktadır. Anayasanın 18. maddesinde kişi hak ve ödevleri arasında çalışma hürriyeti düzenlenmiş ve açıkça “Angarya yasaktır.” denilmiştir.

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ise 2012 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yine bu kanununa dayanılarak çıkarılan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği, arabuculuğun ve arabuluculuk ücretinin yasal dayanaklarını oluşturmaktadır.

Kanunun 18/A. maddesinde zorunlu (dava şartı) arabuluculuk nedeniyle ödenen arabuluculuk ücretlerinin yargılama gideri sayılacağı belirtilmiştir.

Bunların dışında her arabuluculuk bürosu da yukarıda belirtildiği gibi mevzuatta gösterilen sınırlar içerisinde kalmak kaydı ile kendi ücret tarife ve politikalarını belirlemekte serbesttirler.


Arabulucu Ücretlerine Hakim Olan İlkeler

Taraflar arasında imzalanan sözleşmeler ve mahkemelerce hükmedilen vekalet ücretleri ile ilgili olarak belirli ilkeler bulunmaktadır.

  1. Angarya Yasaktır. ( 2709 Sayılı Anayasa 18. Md.)
  2. Arabulu faaliyetlerinde ücret isteme hakkına sahiptir ( HUAK 7. Md. )
  3. Arabuluculuk ücreti faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan ücret tarifesine göre belirlenir. ( HUAK 7. Md. )
  4. Dava şartı arabuluculukta taraflarca ve bakanlıkça ödenen arabulucu ücretleri Yargılama Masrafıdır ( HUAK 18/A-13. Md. )
  5. Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe arabuluculuk ücreti ve masrafları taraflarça eşit olarak karşılanır. ( HUAK 7/2. Md. )
  6. Arabuluculuktaki işlemlerin tamamı gizlidir.
  7. Arabuluculuk görevi özenle ve tarafsız biçimde yerine getirilir.

Arabuluculuk Ücretlerinden Sorumluluk

Arabuluculuk Ücretlerinden aksi kararlaştırılmadıkça bütün taraflar eşit şekilde sorumludur.


Arabuluculuk Ücret Sözleşmesi

Düzenlenen tüm ücret sözleşmeleri yukarıda genel ilkeleri belirlenen standartlara uygun olmak zorundadır. Arabuluculuk ücret sözleşmeleri adalet bakanlığınca yayınlanan asgari ücretlerden az olmamak üzere taraflarça serbestçe belirlenecektir.


Arabuluculuk Ücret Tarifeleri

Arabuluculuk Ücret Tarifesi 6325 Sayılı Arabuluculuk Kanununun 30/1-ı. maddesine göre Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

Bu tarife yasa gereğince alınacak arabuluculuk ücreti sınırlarını göstermektedir

YIL

ARABULUCULUK

ÜCRET TARİFESİ

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Arabuluculuk Ücret Tarifeleri ve ücret sözleşmeleri gereğince konusu para ile ölçülebilen işlerde arabuluculuk ücretleri anlaşma değerine göre belirlenecektir.Buna ilişkin istisnalar tarifelerde mevcuttur. Aşağıdaki linke anlaşma tutarını yazdığınızda arabuluculuk ücreti hesaplamasını görebilirsiniz.


Arabuluculuk Ücreti Ödemesi

Anlaşma sağlanan dosyalarda yahut ihtiyari arabuluculuk dosyalarında belirlenen arabuluculuk ücretlerine dair ödemelerinizi gerçekleştirmek için ödeme sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Ücret Tarifeleri ve Uygulanacak Esaslarla İlgili Her Türlü Bilgi İçin Aşağıda Gösterilen Resmi Kurumlarla İrtibata Geçebilirsiniz.