Bu yazıda işçilik alacaklarında faiz ve zamanaşımı süreleri aşağıda genel hatları itibariyle gösterilmiştir.

Buna karşılık ihtarname ile faizin işlemeye başlaması için, ihtarnamenin usulüne uygun olması ve muhatabına teslim edilmesi zaruridir.

Bunun dışında da belirsiz alacak davalarında dava ile birlikte alacağın tamamına ilişkin faizin işlemesi için alacağın niteliği “Belirsiz Alacak” olmalıdır.

Bu nedenlerle bu konulardaki hukuki durumun değerlendirilmesi için İş Hukuku başlıklı yazının öncelikle okunmasını tavsiye ederiz.


Kısmi Dava ve Belirsiz Alacaklarda Faiz Başlangıç Tarihleri

  • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2015/9-3157 Esas, 2018/365 Karar ve 28.2.2018 tarihli kararında ” Öte yandan yine belirsiz alacak davasının Kanuna konuluş amacı ve davanın niteliği dikkate alındığında, dava tarihinden önce gerçekleşen bir temerrüt olgusunun bulunmadığı durumlarda belirsiz alacak davasında yargılama sonucunda miktarı tam ve kesin olarak belirlenen alacağın tümü için temerrüt, davanın açıldığı tarihte gerçekleşeceğinden faize de dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekir.” kararını ve “Bu durumda dava belirsiz alacak davası olduğuna göre, bu davanın açılması ile doğacak olan maddi ve şekli hukuk sonuçlarının ( zamanaşımının kesilmesi ve diğerleri ) bu dava için de geçerli olması gerekeceğinden, mahkemece talep arttırım dilekçesi verilerek arttırılan miktarlar dâhil alacakların tümüne dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi doğru olmuştur.” kararını vermiştir.
  • Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/20883 Esas, 2017/30198 Karar ve 20.12.2017 tarihli kararındaMahkemece hüküm altına alınan fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili alacaklarına işverenin ihtarname ile temerrüde düştüğü 16.12.2011 tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken yazılı gerekçe ile dava ve ıslah tarihinden itibaren faize karar verilmiş olması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.” kararını vermiştir.
  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2009/25141 Esas, 2010/1731 Karar ve 1.2.2010 tarihli kararında ise ” Mahkemece hüküm altına alınan fazla mesai alacağına işverenin ihtarname ile temerrüde düştüğü tarihten itibaren faiz yürütülmesi gerekirken yazılı gerekçe ile dava tarihinden itibaren faize karar verilmiş olması hatalı olmuştur.” kararını vermiştir.

Yüksek mahkeme uygulaması bu olmasına rağmen yerel mahkemeler tarafından yanılgılı değerlendirmede bulunulduğuna sıklıkla rastlanmaktadır.

Yargıtay Emsal Karar Sorgulama bölümünden konu ile ilgili bir çok emsal karar bulunabilecektir.


Dava Türlerine Göre Faiz ve Zamanaşımı Süreleri

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu genel olarak kısmi davalardaki temerrüt şartlarını değiştirmemiştir.

Kısmi davalarda temerrüt, 6100 Sayılı yasa yürürlüğe girmeden önceki durumla aynı şekilde değerlendirilmelidir.

Şu halde işçilik alacaklarında faiz ve zamanaşımı süreleri için uygulanacak temel standartları şöyle gösterilebilir.

  • Belirsiz Alacak Davasında Faiz Başlangıcı: Temerrütün (İhtarname) var olduğu hallerde temerrüt tarihinden itibaren “Bedel Arttırım Dilekçesi” ile istenen toplam alacağın tamamına; temerrüt olgusu (İhtarname) bulunmayan durumlarda dava tarihinden itibaren “Bedel Arttırım Dilekçesi” ile istenen toplam alacağın tamamına faiz işletilmelidir.
  • Kısmi Dava Olarak Açılan Alacak Davasında Faiz Başlangıcı : Temerrütün (İhtarname) var olduğu hallerde temerrüt tarihinden, temerrüt olgusu (İhtarname) bulunmayan durumlarda dava dilekçesi ile istenen tutara dava tarihinden, ıslah ile arttırılan tutara ise ıslah dilekçesinin harcının ödendiği tarihten itibaren faiz işletilmelidir.
  • Belirsiz Alacak Davasında Zamanaşımının Kesilmesi: Dava tarihinde “Bedel Arttırım Dilekçesi” ile arttırılan alacağın tamamı için zamanaşımı kesilecektir.
  • Kısmi Dava Olarak Açılan Alacak Davasında Zamanaşımının Kesilmesi: Dava dilekçesinde gösterilen tutar için dava tarihinde, ıslah ile arttırılan tutara ise ıslah dilekçesinin harcının ödendiği tarihte zamanaşımı kesilecektir.

İşçilik Alacaklarında Faiz Hesaplama

İşçilik alacaklarına uygulanan faiz türlerine göre işlemiş ve işleyecek faiz hesaplamasını buradan yapabilirsiniz.

Alacak türüne göre işletilmesi gereken faiz türü ve faiz başlangıç tarihi bu yazıda yer alan kriterlere göre belirlenmelidir. Aksi halde bulunan hesap yanlış çıkacaktır.


( Cep Telefonu ile girişlerde tabloyu sağa ya da sola çekerek yönlendirebilirsiniz)

İşçilik Alacaklarında Faiz ve Zamanaşımı Süreleri Tablosu

Alacak Türü

Faiz Başlangıcı

Zamanaşımı Başlangıcı

Zamanaşımı Süresi


Faiz Türü

Faiz Oranları

Kıdem Tazminatı

Fesih Tarihi

Fesih Tarihi

5 YIL

 25.10.2017 Tarihinden Önce feshedilen Sözleşmelerde 10 YIL

 

En Yüksek Mevduat Faizi

 

Bankalardan Sorulacaktır

İhbar Tazminatı

 İhtarname (Yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Fesih Tarihi

5 YIL

 25.10.2017 Tarihinden Önce feshedilen Sözleşmelerde 10 YIL

Yasal Faiz

%9

Kötüniyet Tazminatı

İhtarname (Yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Fesih Tarihi

5 YIL

 25.10.2017 Tarihinden Önce feshedilen Sözleşmelerde 10 YIL

Yasal Faiz

%9

Sendikal Tazminat

İhtarname (Yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Fesih Tarihi

10 YIL

Yasal Faiz

%9

İşe Başlatmama Tazminatı

İşe Başlatılması Gereken Tarihten sonraki gün

İşe Başlatılması Gereken Tarihten sonraki gün

5 YIL

( 1 Ay içinde İşe İade Başvurusu Yapılmış ise)

Yasal Faiz

%9

Boşta Geçen Süre Ücreti

İşe Başlatılması Gereken Tarihten sonraki gün

İşe Başlatılması Gereken Tarihten sonraki gün

5 YIL

En Yüksek Mevduat Faizi

%9

Askerlik Dönüşü İşe Başlatmama Tazminatı

İhtarname (Yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Başvuru Tarihi

10 YIL

( 2 Ay İçinde Başvurulmuş ise)

Yasal Faiz

%9

Ücret/Maaş Alacağı

 İhtarname (Yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Ödenmesi Gereken Ay

5 YIL

En Yüksek Mevduat Faizi

Bankalardan Sorulacaktır

Fazla Mesai Alacağı

İhtarname (Yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Ödenmesi Gereken Ay

5 YIL

En Yüksek Mevduat Faizi

Bankalardan Sorulacaktır

Yıllık Ücretli İzin Alacağı

 İhtarname (Yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Fesih Tarihi

5 YIL

Yasal Faiz

%9

Dini ve Ulusal Bayram Alacağı

 İhtarname (Yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Ödenmesi Gereken Ay

5 YIL

En Yüksek Mevduat Faizi

Bankalardan Sorulacaktır

Hafta Tatili Alacağı

 İhtarname (Yoksa, dava ve Islah Tarihi)

Ödenmesi Gereken Ay

5 YIL

En Yüksek Mevduat Faizi

Bankalardan Sorulacaktır

İş Kazası Tazminatı  

Kaza Tarihi

Kaza Tarihi

10 YIL

Yasal Faiz

%9

Meslek Hastalığı Tazminatı

Hastane Raporu

Hastane Raporu

10 YIL

Yasal Faiz

%9

Bakiye Süre Ücreti Alacağı

İhtarname (Yoksa, dava ve Islah Tarihi) 

Belirli Süreli Sözleşmedeki Süre

10 YIL

Yasal Faiz

%9