Ticaret avukatı, ticari şirket ve işletmelere uygulanacak genel ve özel hükümleri ve uygulamayı takip ederek bu alanda faaliyette bulunan avukatlık dalıdır.

Ticaret avukatı, ticaret hukuku avukatı  olarak isimlendirilen tüm bu durumlar gerçekten tek bir faaliyet alanına işaret etmektedir.

Ticaret Hukuku alanına giren dava ve hukuki uyuşmazlıklarınız ve ticari dava açmak için ofisimizin ticaret avukatı departmanından avukat hizmeti alabilirsiniz.

Her hukuk dalında olduğu gibi ticaret hukukunda da mevzuat, hükümler ve kanunlarla ilgilenen avukatlar bulunmaktadır.

Ticaret hukuku avukatı olarak bilinen avukatlar ticari ilişkiler sonucu doğan her türlü davaya bakmaktan sorumlu avukatlardır ve çoğunlukla ticaret mahkemeleri bünyesinde görev alırlar.

Ağırlıklı olarak ticaret hukuku davalarına bakan ticaret avukatlarının bu mesleği yapabilmeleri için herhangi bir özel ihtisas, eğitim ya da sertifikasyon almaları gerekmemekle birlikte, tabirin genel bir deneyimi ifade ettiği unutulmamalıdır.

Bu hukuk dalını seçen avukatlar genellikle kariyerleri boyunca ticaret hukukuna ve alt dallarına yoğunlaşarak ilgili dokümanları, evrakları, mevzuatları, dava dosyalarını ve içtihatları okuyarak ve inceleyerek organik olarak ticaret hukuku ile ilgili gerekli bilgilere ulaşırlar.

Akabinde mesleğini daha çok ticari davalar etrafında şekillendiren ticaret avukatları, ticaret hukuku davalarını üstlenmeye yoğunlaştıkları takdirde bu dalda hizmet verebilmek için gerekli deneyimi de edinmiş olurlar.

Tabii ki hukukun diğer dalları da dahil olmak üzere her türlü meslek dalında olduğu gibi, uzman bir avukatı olabilmek adına kapsamlı bir eğitim, donanımlı bilgi ve birinci elden edinilmiş deneyim olması elzemdir.

Ticaret hukukunun yan dalı olarak nitelendirebileceğimiz şirketler hukuku ise genel olarak ticari şirketlerin kurulması, devredilmesi, bölünmesi, birleşmesi veya tasfiyesi gibi konuların ele alındığı bir hukuk dalıdır diyebiliriz. Bu hukuk dalı ile şirket avukatı diyebileceğimiz avukatlar ilgilenmektedir.

Ticari şirketlere ilişkin tüm hukuki yükümlülük ve mevzuatlar bu hukuk dalı altında işlenmekte ve düzenlenmektedir.

Ticaret ve şirketler hukukunu daha iyi kavrayabilmek ve anlayabilmek için ticaret ile ilgili farklı tanımlara, ticaret avukatlarının sorumluluk alanlarına ve ticaret mahkemelerinin gördüğü dava türlerine daha yakından bakmak gerekir.

Ticaret hukukunun temel mevzuatı olan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu konusunda hukuki bilgi ve hukuki deneyime sahiptir.

Bunun dışında Türk Ticaret Kanununda düzenlenmeyen hususlarda ilgili 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Ticaret Hukukunu düzenleyen mevzuata ulaşmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sitesinden bilgi edinilebilir.

Ticaret avukatı ticari hayatı düzenleyen temel kurum ve kuruluşlar hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.

Ticari alacak ve tazminat davalarında bilindiği üzere 01.01.2019 tarihinden itibaren arabuluculuğa başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Hangi tür dosyaların zorunlu arabuluculuğa tabii olduğunun tespiti için ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk başlıklı yazı incelenerek bu konuda daha fazla bilgi alınabilir.

Ticari işlerden doğan arabuluculuk dosyalarında uygulanacak tarife için arabuluculuk ücret tarifesi başlıklı yazımızın incelenmesini tavsiye ederiz.

Ticari avukat konumundaki uzman avukatlar aşağıdaki konularda hizmet verirler.

  • Sözleşme Hazırlamak, değerlendirmek veya var olanları fesih etmek,
  • İhtarname göndermek, İhtarnamelere cevap vermek,
  • Arabuluculuk dosyalarında şirketi temsil etmek,
  • Ticari Alacaklar için icra takibi başlatmak,
  • Şirket Konusuna göre danışmanlık hizmeti vermek,
  • Ticari uyuşmazlık ve davalarda şirketi temsil etmek,
  • Şirketi hukuki riskler konusunda uyarmak ve tedbirler almak,
  • Şirket defter ve kayıtlarının usulüne uygun tutulması konusunda danışmanlık hizmet vermek,
  • Genel olarak riskli süreçlerin yönetilmesinde sürece doğrudan katılmak,
  • V.d. işler.