Mirasçılık Belgesinin ( Veraset İlamının ) İptali Davası, alınan veraset ilamının hukuka uygun olmaması halinde açılması gereken dava türüdür.

Sulh Hukuk Mahkemeleri veya noterlerden alınan mirasçılık belgeleri, kimi zaman mirasçı sayısının fazla olmasından kimi zaman ise farklı mirasçıların mirasçılık belgesini farklı kurumlardan almasından dolayı hukuka veya maddi gerçeğe aykırı olabilir.

Var olan bir mirasçılık belgesinin hukuka uygunluğunun kontrol edilmesi ve gerekiyorsa iptali davası açılması için ofisimizin miras avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Örneğin mirasçıların tümü belgede gösterilmemiş veyahut bir veya birden fazla mirasçı belgede gösterilmiş olmasına rağmen bu kişilerin miras hisseleri yanlış yazılmış olabilir.

Bu yanlışlara rağmen, mirasçılık belgesinin hatalı olduğu mahkemede ispat edilmedikçe belgenin doğru ve geçerli olduğu kabul edilir.

Bu tür yanlışların düzeltilmesi için mirasçılık belgesinin iptali davası açılmalıdır. Bu dava ile yanlışlıklar bulunan belgenin iptalini isteyebileceğiniz gibi buna ek olarak yeni bir mirasçılık belgesi düzenlenmesini de talep edebilirsiniz.

Bu dava için herhangi bir zamanaşımı süreyi bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanunu Madde 598’e göre mirasçılık belgesinin geçersiz olduğu her zaman ileri sürülebilir.

Miras hukuku hakkında temel kavramları öğrenmek için Miras Hukuku başlıklı yazının incelenmesini tavsiye ederiz.


Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Kimler Tarafından Açılabilir?

Mirasçılık belgesinin yanlış düzenlenmesinden dolayı mağdur olan her mirasçı bu davayı açabilir.

Mirasçılık belgesinde mirasçı olarak gösterilmeyen herkes bu davayı açabilir.

Eğer davayı açacak bir mirasçı yoksa yanlışlığın düzeltilmesi ve belgenin iptali için yine TMK madde 598’e göre bu davayı hazine açar.


Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Kime Karşı Açılır?

Mirasçılık belgesinin iptali davası HMK’ya göre çekişmeli bir davadır. Yani davanın bir veya birden fazla kişiye karşı açılması zorunludur.

Bu davanın davalı tarafı, geçersizliği ileri sürülen mirasçılık belgesinde mirasçı olarak gösterilmiş herkestir. Davanın bu kişilere karşı açılması bir kuraldır, başkasına karşı veya hasımsız olarak açılması söz konusu olamaz.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/2518 Esas ve 2015/11356 karar ve 28.4.2011 tarihli kararında, davalı tarafın eksik olması durumunda mahkemenin ilk görevinin bu tarafı belirlemek olduğunu açıklığa kavuşturmuştur: “…belirlenecek mirasçıları da davaya dahil edilmeli, bu şekilde taraf teşkili gerçekleştirildikten sonra davanın esasına girilmeli, taraflardan varsa başkaca delilleri de toplanmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir hüküm kurulmalıdır”.


Mirasçılık Belgesinin ( Veraset İlamının ) İptali Davası İçin Yetkili ve Görevli Mahkeme

Mirasçılık belgesinin iptali davasının nerede açılması gerektiği HMK madde 11’de açıkça düzenlenmiştir.

Buna göre davayı ölen kişinin son yerleşim yerinde veya mirasçılardan her birinin yerleşim yerinde açabilirsiniz. Buna sizin yerleşim yeriniz de dahildir.

Bu dava çekişmeli bir dava olduğundan, görevli mahkeme Asliye hukuk mahkemeleridir.

Yargıtay son yıllardaki kararlarında bu konuyu kesin olarak çözüme kavuşturmuştur: “…mirasçılık belgesinin iptali davalarının hasımlı olarak açıldığı, sonucunun tarafları açısından kesin hüküm oluşturduğu dikkate alındığında çekişmeli yargı kapsamında kalan davalardan olduğu, bu nedenle 6100 Sayılı HMK’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonra açılan mirasçılık belgesinin iptali davalarına bakmakla görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu kuşkusuzdur”. (Yargıtay 7. H.D. E. 2012/6731 K. 2012/9996 T. 26.12.2012)

Bu dava duruşmalı görülür, karar verilmeden önce hem davacı hem davalı taraflar duruşmada dinlenir.


Mirasçılık Belgesinin ( Veraset İlamının ) İptali Davası Masrafları

Mirasçılık belgesinin iptali davaları, genel olarak nüfus müdürlüğü kayıtlarına göre değerlendirilerek karara çıkarılacaktır. Buna karşılık dava tüm mirasçılara ve hakları etkilenecek kişilerintammaına karşı açılacağından dava taraflarının çokluğu yapılacak masrafların da artmasına neden olacaktır.

Bu dava türü için istenecek dava masrafları ve masraf hesaplaması için masraf tarifesi başlıklı yazının incelenmesini rica ederiz.


Mirasçılık Belgesinin ( Veraset İlamının ) İptali Davası Avukat Masrafları

Mirasçılık belgesinin ( veraset ilamının ) iptali davası da başlı başına bir vekalet sözleşmesinin konusunu oluşturacağı gibi, başka bir esas dava ile birlikte de ücretlendirilebilmektedir.

Bu dava türünde istenen vekalet ücretini öğrenmek için avukatlık ücret tarifesi başlıklı yazının okunmasını rica ederiz.


Miras Avukatının Rolü

Veraset İlamının İptali ( Mirasçılık Belgesinin İptali ) Davası, veraset ilamının ve hak sahiplerinin doğru değerlendirilmesini de zorunlu kıldığından miras hukuku mevzuatını ve yargıtay uygulamalarının bilinmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu nedenlerle davanın bir miras avukatı tarafından açılması ve takip edilmesi oldukça önemlidir.