Miras Hukuku, miras bırakanın ölümü sonrasında hak sahipleri arasında kurulduğu varsayılan miras ortaklığının tasfiyesine ilişkin hükümleri barındıran hukuk dalıdır.

Miras Hukuku alanına giren dava ve hukuki uyuşmazlıklarınız  için ofisimizin miras avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Miras hukuku, 721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 495- 682. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Bu yazıda miras paylaşımına ilişkin davalar ismen zikredilmiş olup, mirasçıların miras payları, kadının miras mirasçılığı,, mirasın paylaşılması ve miras hukuku genel hatları ile açıklanmıştır.

Murisin vefatı ile birden çok mirasçı kalmış ise bu halde mirasçılar arasında Miras Ortaklığı adı altında adi ortaklık meydana gelir.

Bu ortaklar terekeye elbirliği ile sahip olurlar. Kanun ve varsa eğer sözleşmeden doğan temsil ve yönetim yetkileri saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte ( Hep Birlikte ) tasarruf edebilirler.

Bu halde başka bir mirasçının izin ve onayı olmadan miras hissesinin satılması, bağışlanması gibi tasarruf işlemlerinin yapılması mümkün değildir.

Miras Ortaklığında mirasçılar tek başlarına ya da hep birlikte sulh mahkemesine başvurarak mirasın paylaşılmasına kadar terekeye bir mirasçı atanmasını, terekedeki malların korunmasını, acze düşen bir mirasçının alacaklılarından terekenin korunması için tedbir alınmasını talep edebilirler.

İşte özellikle birde çok mirasçının kalması halinde kişiler arasındaki uyuşmazlık miras hukukunun en önemli alanını oluşturmaktadır. Miras davasının tarafları da çoğunlukla miras ortaklığının tarafları arasında açılmaktadır.


Miras Hukuku Davaları

Miras Davaları, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun değişik maddelerine göre açılmaktadır.

Miras Hukukunu ilgilendiren dava çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bu davalarla ilgili açıklamalar ilgili yazı içeriğinden ulaşabilirsiniz.


Miras Payları

Miras Paylaşımının doğru ve hakkaniyetli bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle mirasçıların miras payları ve miras hakları belirlenmelidir. Bunun için miras paylaşımı yazımızın okunmasını tavsiye ederiz. İlgili yazıda ayrıca aşağıdaki konularda da açıklama yapılmıştır.

  • Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı
  • Kadının Miras Hakkı
  • Doğmamış Çocuğun ( Ceninin ) Miras Hakkı
  • Çocukların Miras Hakkı
  • Anne ve Babanın Miras Hakkı
  • Kardeşlerin Miras Hakkı
  • Büyükbaba ve Büyükanne’nin Miras Hakkı
  • Evlilik Dışı Doğan Çocukların Miras Hakkı
  • Evlatlığın Miras Hakkı

Mirasçıların Saklı Payları

Mirasçıların saklı payları, miras bırakının ölüme bağlı tasarrufta bulunurken yani vasiyetname yaparken üzerinde tasarrufta bulunamayacağı kısmı ifade eder. Saklı pay ile ilgili bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.


Miras Paylaşımı

Miras Paylaşımı Nasıl yapılır sorusuna cevap verebilmek için önce yukarıda zikredilen veraset ilamının alınması ve devamında terekenin ne durumda olduğu, borca batık olup olmadığı bilinmelidir. Miras paylaşımı hakkında bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.


Miras Avukatı

Miras Hukuku konusunda uzmanlaşmış avukat olan miras avukatından bilgi ve hizmet almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.