Miras Hukukunda Çekişmesiz Yargı işleri, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382. Maddesinde gösterilmiştir.

 • Sulh hâkimi tarafından resmî vasiyetname düzenlenmesi; el yazısı ile vasiyetnamenin sulh hâkimi tarafından saklanması; sözlü vasiyetname tutanağının sulh veya asliye mahkemesine tevdiî.
 • Vasiyeti yerine getirme görevlisine görevinin bildirilmesi.
 • Vasiyeti yerine getirme görevlisinin tereke malları üzerinde tasarruf etmesine izin verilmesi.
 • Gaibin mirasçılarına, gaibe düşen miras payının teslim edilmesi.
 • Tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine ulaşmasını sağlamak için önlem alınması.
 • Mirasçılık belgesi verilmesi.
 • Terekenin yazımı işleminin sona erdiğinin mirasçılara bildirilmesi, mirasın reddi beyanının tespiti ve tescili; mirasın reddinin, mirası reddeden kişiden sonra gelen mirasçılara bildirilmesi; mirasın reddi süresinin uzatılması.
 • Terekenin resmî defterinin tutulması.
 • Sulh hâkiminin özellikleri olan eşyanın mirasçılardan birine tahsis edilmesi veya satılmasına karar vermesi.
 • Mal ortaklığında eşlerden birinin mirası reddine izin verilmesi.
 • Reddolunmuş mirasın tasfiyesinin, mirasçılardan birinin mirası kabul talebi üzerine mahkeme tarafından durdurulması.

Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Ve Yetkili Mahkemeler

Çekişmesiz yargı işlerinde yetkili ve görevli mahkemeler 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 383. Ve 384. Maddelerinde gösterilmiştir.

Görevli Mahkeme HMK’nın MADDE 383. Maddesine göre ve aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemeleridir.

Yetkili Mahkeme, HMK’nın MADDE 384. Maddesine göre kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesidir.