İcra takibine itiraz, borçlu olunmadığı halde hakkınızda başlatılan bir icra takibine karşı süresi içinde yetkili merciine yapılan itirazı ifade etmektedir.

Takip türüne göre borca itiraz mercileri ve itiraz süreleri farklılık arz etmektedir.

İcra dairesine yapılması gereken bir itirazın icra mahkemesine, ya da icra mahkemesine yapılması gereken bir itirazın icra dairesine yapılması halinde ilgili itirazlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İcra takibine itiraz işlemleriniz için icra avukatı departmanımızdan avukatlık hizmeti alarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bu nedenle hem borçlunun hem de alacaklının yapılan itirazın usule uygun olup olmadığı konusunda doğru bir hukuki görüşü bulunmalıdır. Aksi halde borçlu olmadığınız bir tutarı ödemek zorunda kalabilirsiniz.

İcra hukuku ile ilgili genel bilgi edinmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İtiraz dilekçesinde bulunan her bir kaydın önemi büyüktür. İtiraz dilekçesinde kayıtlar ve itiraz edilirken ileri sürülen beyanların niteliği ispat yükünü üzerine almanıza neden olabilir.

Bu nedenlerle itiraz dilekçelerinin kısa ve öz olmasına dikkat edilmelidir.

İcra takibi akıbeti borçluya gönderilen ödeme emri karşısında borçlunun ne yapacağına bağlıdır.

Borçlu icraya itiraz etmeden önce takip yolunu ve icra takibi konusu belgenin niteliğini belirlemelidir.

Bu belirlemenin bir hukukçu tarafından yapılması hayati önemdedir. Zaman aşımına uğramış bir bono ile icra takibi işlemi başlatılmış olabileceği gibi, alacaklı tarafça kasten farklı bir takip yolu dahi belirlenmiş olabilir.

Şu halde icra takibi, örneğin fatura, adi sözleşme, cari hesap gibi imzası tasdik edilmemiş belgelere dayanıyorsa borçluya Örnek 7 ödeme emri gönderilmelidir.

Borçlu tarafından örnek 7 ödeme emrine karşı nasıl bir itiraz yolu izleneceği değerlendirilmelidir. Borca itiraz dilekçesi örneği ekte sunulmuş olup, itiraz dilekçesinde kullanılan her bir ifade oldukça önemlidir. Bu nedenlerle dosyanın durumuna göre itiraz dilekçesindeki kayıtlar yeniden değerlendirilmelidir.

İcra dairesinin yetkili olmadığına dair itirazlar da borca itiraz dilekçesinde açıkça belirtilmelidir. İcra dairesinin yetkisine itiraz etmek isteyen borçlu, yetkili icra dairesini açıkça belirtmelidir.

İcra takibi konusu edilen sözleşme karşılıklı borç yükleyen bir sözleşme olmasına rağmen karşı tarafın edimini yerine getirmeden ödeme itirazı yerinde olmayabilir

Yine duruma göre sözleşme karşılıklı olarak noksanlıklara sahip iken ve hukuken tanınan ödeme belgelerine sahip değilken, “borcun ödendiği” belirtilerek itiraz edilmesi söz konusu icra takibi içerisinde yapabileceğiniz en büyük hata olabilir.

İtiraz dilekçesinin ve itiraz dilekçesindeki ifadeler ileride yaşanacak ispat sorunları nedeniyle hukukçu vekiliniz  tarafından değerlendirilmelidir

İtirazın haksız olması halinde itirazın kaldırılması davası veya itirazın iptali davası sonucunda asıl alacağın %20’si oranında icra ve inkar tazminatı ile cezalandırılmanız söz konusu olacaktır.