Yetkili  icra dairesi, icra takip işlemini başlatmaya yetkili olan icra müdürlüğünü ifade etmektedir.

Yetkili olmayan bir icra dairesinde takip başlatılması halinde ödeme emrine itiraz edilmesi ile icra takibi kendiliğinde duracaktır.

Yetkili icra dairesinin belirlenmesi ve icra takibi başlatma işlemleriniz için ofisimizin icra avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Alacaklının bu halde icra davası açarak borçlunun itirazının iptalini ya da şartları var ise itirazın kaldırılmasını dava etmesi gerekmektedir.

Kambiyo gibi özel takip yolu belirlenen evraklarla yetkisiz icra dairesinde takip başlatılması halinde icra şikayeti yolu ile icra takibinin yetki yönünden iptaline karar verilecektir.

Diğer hallerde de alacaklı yetkisiz icra dairesinde takip açılması nedeniyle doğan yargılama masrafları ve vekalet ücretlerini borçluya ödemek zorunda kalacaktır.

Bunun için ve olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için dosyanın bir avukat aracılığı ile başlatılması en doğru hareket olacaktır.

İcra Hukukunda bütün yasal işlemlerin usulünce ilerleyebilmesi, her şeyden önce yetkili bir icra dairesinde başlatılmış bir icra takibi bulunmasına bağlıdır.

İcra dairesinin yetkisiz olması halinde borçlu tarafından icra takibine yetki yönünden itiraz edilebilir ve bu itiraz nedeniyle işlemler sürüncemede kalabilir.

Yetkili İcra dairesi İcra ve İflas Kanununun 50. Maddesinde yazılı olan hüküm gereğince para alacaklarında şu icra daireleri yetkilidir.

 • Akdin Yapıldığı İcra Dairesi; takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi  takibe yetkilidir. ( İİK 50. )
 • Genel yetkili mahkeme; davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. ( HMK 6. Madde )
 • Ortak yetkili mahkeme belirlenmemiş ise davalının birden fazla olması halinde dava bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. ( HMK 7. Madde )
 • Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak alacak veya taşınır mal davaları için, orada bulunmaları uzunca bir süre devam edebilecekse, bulundukları yer mahkemesi de yetkilidir. ( HMK 8. Madde )
 • Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayanlara Türkiye’deki mutad meskeninin bulunduğu yer mahkemesinde, dava açılır.
 • Sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir. ( HMK 10. Madde )
 • Mirastan doğan davalarında özel yetki kuralları vardır.
 • Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.
 • Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınırsa ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir. Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir. Bu hüküm deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz.
 • Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.”
 • Tacirler veya kamu tüzel kişileri arasındaki yetki sözleşmesi kesindir.