İcra Davası, bir alacağın tahsil edilmesi, icra emrinin infaz edilmesi ya da ilamda gösterilen hükmün yerine getirilmesi sonucuna ulaşmak için açılan davalar ile borçlunun haklarını korumak için açtığı davalardır.

İcra Davası, icra hukuku kaynaklı davaları ifade etmek için, bazen de yanılgılı olarak icra takibinin kendisini ifade etmek için kullanılmaktadır.

İcra davası açmak ya da açılmış bir icra davasında haklarınızın korunması için ofisimizin icra avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

İcra davası olarak nitelendirilen dosyalar aşağıda genel başlıklar altında sıralanmıştır.

Alacaklının başlattığı bir icra takibine borçlunun itiraz etmesi halinde itirazın iptali davası ya da itirazın kaldırılması davası açmaktan başkaca çaresi yoktur.

Buna karşılık borçlunun haklarının korunması için de icra davaları açılmaktadır. Örneğin borçlu olmadığı bir paranın geri iadesi için dava açabilecektir.

Borçlu olmasına rağmen, haciz konulan taşınmazının usulüne aykırı olarak satışa çıkarılması veya ihale edilmesi halinde de borçlunun bazı icra davalarını açma hakkı bulunmaktadır. Bazı davalar gerçekte icra şikayeti olmasına rağmen icra davası olarak isimlendirilmektedir.

İcra Hukukunun genel prensibi sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması üzerine kuruludur. Bu yüzden bütün işlemler bir süreye bağlıdır. Ve bu süreler icra hukukunda çoğunlukla kısa sürelerdir.

Bu nedenlerle icra hukukunda bir işlemin yasal süreler içerisinde yapılmaması büyük hak kayıplarına sebep olacağı gibi, borçlu iseniz bir borcun ödenmesinden kurtulmanız sonucunu da sağlayabilir.

Belli başlı İcra davaları şunlardır.

 • Devlete Tazminat Davası
 • İhtiyati Haciz Kararı ve Davası
 • İtirazın Kaldırılması Davası
 • İtirazın İptali Davası
 • Takibin İptali Davası
 • İstihkak Davası
 • İstirdat Davası
 • İflas Davası
 • İptal Davası ( Tasarrufun İptali Davası )
 • Sıra Cetvelinin İptali Davası
 • İhalenin Feshi Davası
 • Haksız İcra Takibi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası