İcra takibi, devletin egemenliği kullanılarak belirli bir işin yapılması ya da belirli bir paranın ödenmesi için gerçekleştirilen yasal prosedürdür.

Takip işlemleri Örnek 1 nolu takip talebi ile icra dairesine başvurulması ve başvuru masraflarının ödenmesi ile başlamaktadır.

Bono ( Senet), poliçe, çek, fatura, sözleşme, mahkeme kararı ve sair belgelerle ya da belgesiz icra takibi başlatmak için ofisimizim icra avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Takip talebini alan icra müdürü takip dayanağını inceleyerek borçluya talep edilen icra emrinin gönderilip gönderilemeyeceğine dair karar verir.

Takip dayanağının kanuni koşullarını taşımadığı düşüncesinde ise alacaklının talebini reddeder.

Bu durumda alacaklı, icra şikayeti ile müdürlük işleminin iptalini icra mahkemesinden isteyebilir.

Müdürlük talep edilen icra emrinin hukuka uygun olduğunu değerlendirmiş ise borçluya uygun olan icra veya ödeme emrini düzenleyerek gönderir.

Her bir takip türü için farklı ödeme ve icra emri, varsa borçlu vekiline, yoksa doğrudan borçluya tebliğ edilir.

Tebliğ üzerine borçlunun süresi içinde dosyaya itiraz etmemesi halinde ve ödeme süresi geçtikten sonra alacaklı dosyada haciz isteyebilecektir. Bu halde borçlunun tüm mal varlığının haczi ve muhafazası işlemleri yapılacaktır.

Alacaklı birey, özel hukuk temellerinden doğan hak ve alacaklarını borçlunun kendi rızasıyla yerine getirmemesi durumunda, devlet gücünü kullanmaya yetkisi olan icra ve iflas dairelerine başvurma hakkına sahiptir.

Bu bağlamda icra dairesi, kişilerin özel hukuktan doğan alacaklarını tahsil ederken üstün devlet gücünü kullanır ve böylelikle bir bakıma borçlunun hak ve özgürlük alanına müdahalede bulunmuş olur.

Öte yandan icra dairesi aynı şekilde özel hukuktan doğan bu hakların elde edilmesi sürecini kamu hukuku araçlarından faydalanarak yerine getirmektedir. İcra hukuku için bir bakıma hem özel, hem de kamu hukukunun karması niteliğinde bir yapı oluşturduğunu söylemek mümkün.

Usulsüz icra işlemleri nedeniyle Adalet Bakanlığının İcra İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde şikayette bulunulabilir.


İcra Takibi İşlemleri

İcra takibi işlemleri kararın icrasına ve alacağın tahsiline ve dosyanın infazına kadar olan bütün işlemleri ifade eder.

Aşağıda kısaca özetlenen bu safahat, haczedilen ve/veya satılan malın türüne, yaşanan husumetlerin şekline borçlu tarafın süreci uzatıp istememesine göre bir ( 1 ) günde bitebileceği gibi yılları da bulabilir.

İcra dairesinde işlemler çoğunlukla şikayet edilerek denetlendiği ( Resen Denetim nerEdeyse yapılmadığı ) için bir işlemin hukuka uygun yapılmaması halinde bu aykırılık nedeniyle 2-3 yıl sonra örneğin satış aşamasındayken takibin ya da ödeme emrinin iptali gibi bir durum yaşanması mümkündür.

Bu nedenlerle alacaklı yan yapmış olduğu tüm işlemleri büyük bir titizlikle yapmalı ve hukukun kabul ettiği usulle işlemleri tamamlaması gerekmektedir. İcra aşamalarını yani icra takip işlemleri şu şekilde listelenebilir.

 • İcra Takip Talebi
 • Ödeme Ya da İcra Emri
 • Ödeme Yapılması ( Bu halde İcra İnfazen Kapatılır)
 • Haciz Aşaması ( Ödeme Yapılmaması Halinde )
 • İlgilileri Hacizden Haberdar Etme ( 103 Davetiyesi )
 • Kıymet Takdiri Yapılması
 • Kıymet Takdirinden İlgilileri Haberdar Etme
 • Satış Talebi
 • Satış ve İhale Şartlarının Belirlenmesi
 • İhale ve Satış
 • İhalenin Feshi
 • İhalenin Kesinleşmesi
 • Mülkiyetin Alıcıya Geçirilmesi
 • Sıra Cetveli Yapılması
 • Paranın Alıcıya Ödenmesi
 • Harçların Alınması
 • Dosyanın İnfazen Kapatılması

İcra Takibi Başlatılabilen Belgeler Nelerdir?

İcra başlatmak için hiç bir belgeye ihtiyacınız olmadığını öncelikle belirtmek gerekir.

Fakat bu halde dosyaya itiraz edilmesi halinde işlemlere devam edilemeyecektir. Bu nedenlerle takip başlatmak için en makul yol alacaklının elindeki en güçlü ve ispat hukuku yönünden en sıhhatli belgenin kullanılmasıdır.

Buna rağmen icra takibinin bir çok değişkenin göz önünde bulundurularak takip edilmesi gereken bir süreç olduğundan, en doğru yol icra avukatı tarafından belirlenmelidir.


İlamlı İcra Takibi

İlamlı İcra Takibi, elinde ilam türünde bir belge bulunan alacaklının başvuracağı takip türüdür.

Elinizde bulunan Belgelere göre başlatılabilecek ilamlı takip türleri şu şekildedir.

 • Örnek No: 2 ( Eski Örnek No:2)  Taşınır Teslimi veya Taşınmaz Tahliye veya Teslimi
 • Örnek No: 3 (Eski Örnek No:55) Çocuk Teslimi Veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
 • Örnek No: 4,5 ( Eski Örnek No: 53) Para Borcuna Veya Teminat Verilmesine Dair İlamların İcrası
 • Örnek No: 6 ( Eski Örnek No: 151) İpoteğin Paraya Çevrilmesi
 • Örnek No: 44 (Eski Örnek No: 201) Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip

İlamsız İcra Takibi

İlamsız İcra Takibi, elinde ilam türünde bir belge bulunmayan alacaklının başvuracağı takip türüdür.

Elinizde bulunan belgelere göre başlatılabilecek ilamsız takip türleri şu şekildedir.

 • Örnek No: 7 ( Eski Örnek No:49 ) İlamsız Takipler
 • Örnek No: 8 ( Eski Örnek No:50) Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi
 • Örnek No: 9 ( Eski Örnek No:152) İpoteğin Paraya Çevrilmesi (Ödeme Emri)
 • Örnek No: 10 ( Eski Örnek No:163) Kambiyo Senetleriyle Haciz Takibi
 • Örnek No: 11 ( Eski Örnek No:153) İflas Yolu ile Adi Takip
 • Örnek No: 12 ( Eski Örnek No:52) Kambiyo Senetleriyle İflas Takibi
 • Örnek No: 13 ( Eski Örnek No:51) Adi Kira ve Hâsılat Kirası
 • Örnek No: 14 ( Eski Örnek No:56) Tahliye

İcra Takip Masrafları

İcra hukukunun masraflar konusundaki genel prensibi masrafların öncelikle alacaklı tarafından alınması daha sonrasında borçluya yükletilmesi üzerine kuruludur.

Bu nedenlerle icra dosyası masrafları için masraf tarifesi başlıklı yazımızın incelenmesini tavsiye ederiz.