İcra Şikayeti, borçlu veya talebi kısmen ve tamamen reddedilen, ya da hukuka uygun olmayan gerekçelerle kısmen kabul edilen alacaklının, süresi içinde icra mahkemesine müdürlük işlemine itirazlarını bildirmesidir.

İcra Hukuku genel itibariyle işlemlerin süratle çözülmesi üzerine kuruludur.

Dava ve şikayet şartlarının değerlendirilmesi ve icra şikayeti işlemi gerçekleştirmek için icra avukatı departmanımızdan avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu nedenlerle de bütün işlemlerin yapılması için hem icra müdürlüğü hem de taraflar için belirlenmiş süreler bulunmaktadır. Bir işlemin belirlenmiş olan süre içerisinde gerçekleştirilmemesinin ağır sonuçları olabilir.

Satışın düşmesi, hacizlerin düşmesi, ihalenin fesih edilmesi bu ağır sonuçlardan bir kaçıdır. Sizin icra dosyanızdan konulan hacizden sonra, taşınmazın başka birine satılması, ya da başka bir dosyadan aynı taşınmaza haciz konulması durumunu değerlendirelim.

Üzerindeki hacze rağmen dosya başka birine satılmış olması halinde, taşınmaz satışı gerçekleştirilebilecekken, taşınmaz el değiştirdiği için haczin yenilenmesi talebiniz tapu müdürlüğü, ya da icra müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.

Aynı şekilde, sizin dosyanızdan konulan hacizden sonra başka bir dosyadan haciz konulması halinde, hacziniz diğer dosyanın altına düşeceğinden bu durumda size satıştan para kalmama tehlikesi doğacaktır.

İşçilik alacaklarının önceliğine dair kurallara uyulmaması da ya da haczedilmeyen malların haczedilmesi halinde hukuka aykırı işlemin düzeltilmesi ya da iptali icra şikayeti yolu ile mümkündür.

Belirlenmiş bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi gereken bir işlemin, hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halinde de  satış aşamasına gelinmiş olmasına rağmen icra şikayeti yolu ile işlem iptal edilebilir.

Yukarıda örnekleme ile izah edilen durumların yaşanmaması için icra takibi dosyalarınızı bir icra avukatı vasıtasıyla takip etmeniz büyük önem arz etmektedir.

Aynı şekilde borçlunun, ya da icra dosyasının diğer taraflarının dosyalarını bir icra avukatının hukuki danışmanlığı altında takip etmeleri kendi yararlarınadır.

İcra şikayeti konusunda öncelikle belirtmemiz gerekir ki, icra şikayeti teknik anlamda bir dava olmayıp, yapılan icra müdürlüğünün işlem ya da kararının hukuka uygunluk denetiminin yapılmasıdır.

Şikayet süresi kural olarak 7 gündür. Buna karşılık bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı süresiz şikayet yoluna gidilebilir.

İcra şikayetlerinde basit yargılama usulü uygulanır ve icra mahkemesi duruşmasız işlerde 10 gün içinde karar vermelidir. Duruşmalı işlerde duruşmalar zorunluluk varsa ve en fazla 30 günü geçmemek üzere ertelenebilir.

İcra şikayetleri İcra mahkemelerinde dava açılması şeklinde ikame edilmektedir.

Bunun için de diğer icra davası türlerinde olduğu harç, gider avansı ve tüm deliller davanın başında dilekçeye eklenmelidir. Belli Başlı icra şikayetleri şunlardır.

  • Takibin İptali Şikayeti
  • İcra Emrinin İptali Şikayeti
  • Tebligatın İptali Şikayeti
  • Ittıla Tarihinin Tespiti Şikayeti
  • Memur Muamelesini Şikayet
  • Sıra Cetvelinin İptali Şikayeti