Sağlık hukuku, geniş anlamıyla tıp hukukunu ilgilendiren bütün bir düzenleme kastedilmektedir.

Sağlık hukuku tanımının temelinde hasta – hekim ilişkileri ve bu ilişkilerin tarihsel gelişimi yatar.

Sağlık Hukukundan doğan dava ve uyuşmazlıklarınız için ofisimizin malpraktis avukatı departmanından veya konusuna göre sağlık avukatı departmanından avukat hizmeti talep edebilirsiniz.


Sağlık Hukuku Mevzuatı

Yukarıda belirtildiği üzere, hukuki sınıflandırma yapıldıktan sonra dayanılacak hukuki dayanaklar da tespit edilecektir.

İdare hukuku ve genel mahkemelerde açılacak davaların farklı dayanakları olduğu aşağıda ifade edilmiş ise de, her iki yargı yolu da bazı durumlarda ortak hukuki dayanaklara dayanmaktadırlar.

İdareye Karşı Açılacak Malpraktis Davalarının Hukuki Dayanakları

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 125. ve ilgili maddeleri ( 2709 S.K. )
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. ve ilgili maddeleri
 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 2/b. ve ilgili maddeleri  ( 2577 S. K. )
 • Türk Medeni Kanunu 23, 24 ve ilgili maddeleri ( 4721 S.K. )
 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ( 3359 S.K. )
 • Biyotıp Sözleşmesi ( 5013 S.K. )
 • Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1219 S.K. )
 • Türk Tabipleri Birliği Kanunu ( 6023 S.K. )
 • Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları
 • Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği
 • Dünya Tabipler Birliği 44. Genel Kurulu Malpractice Bildirisi
 • Ve sair Mevzuat

Özel Hastaneye ve Hekime Karşı Açılacak Malpraktis Davalarının Hukuki Dayanakları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 17, 56 ve ilgili maddeleri ( 2709 S.K. )
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. ve ilgili maddeleri
 • Türk Medeni Kanunu 23, 24 ve ilgili maddeleri ( 4721 S.K. )
 • Borçlar Kanunu 49, 502 – 514  ve ilgili maddeleri ( 6098 S.K. )
 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ( 3359 S.K. )
 • Biyotıp Sözleşmesi ( 5013 S.K. )
 • Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1219 S.K. )
 • Türk Tabipleri Birliği Kanunu ( 6023 S.K. )
 • Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları
 • Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği
 • Dünya Tabipler Birliği 44. Genel Kurulu Malpractis Bildirisi
 • Ve sair Mevzuat

Malpraktis Davaları

Sağlık Hukukunun en önemli alanının malpraktis davası olarak bilinen maddi ve manevi tazminat davaları oluşturmaktadır. Bu davalarla ilgili bilgi almak için bağlantı linkine tıklayabilirsiniz.


Doktor Şikayet İşlemleri

Doktor Şikayet işlemleri, yukarıda izah edildiği üzere, mağduriyetin yaşandığı merkezin devlet hastanesi, muayene veya özel hastane olup olmamasına göre değişkenlik göstermektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Alo Sağlık Hattı için telefonunuzdan 184 numarası aranmalıdır.

Buna karşılık çok ciddi sonuçlarda doğrudan bir sağlık hukuku avukatı ile irtibata geçilmesi önemlidir.

Sağlık hukuku avukatı, yapılacak işlemleri en uygun sıralama ile yerine getirecektir.

Her hekim hatası nedeniyle doğrudan cumhuriyet savcılığına itiraz etmek düşünülmemelidir. Nitekim dosyanın ve delillerin olgunlaşmadığı bir savcılık dosyası sadece aleyhinize delil oluşturmanıza neden olacaktır.


Sağlık Hukuku Avukatı

Burada öncelikle altını çizmemiz gereken bir davanın kurgulanması, ispat sorunlarının belirlenmesi, dava dilekçesinin yazılması, davanın açılması, delillerin uygun olan zamanda ve usulde toplanması, karşı yan delillerine uygun zaman ve usulle itiraz edilmesi, temyiz ve istinaf yollarına başvurulması ve en nihayetinde kararın infazının sağlanması bir uzmanlık işidir.

Bu nedenle bu süreci bir sağlık hukuku avukatı aracılığıyla takip etmeniz büyük önem taşımaktadır.