Malpraktis Davalarında Uzman Görüşü, hekimlik mesleğinin HMK kapsamında da uzmanlık isteyen bir meslek olması nedeniyle oldukça önemlidir.

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 293. maddesinde Dördüncü Kısmında, “İspat ve Deliller” başlığı altında YEDİNCİ BÖLÜM’de Uzman Görüşü bir ispat vasıtası olarak gösterilmiştir.

Malpraktis davanız için uzman görüşü raporu almak veya malpraktis davası açmak için ofisimizin malpraktis avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2015/5127 Esas 2016/4635 karar 10.11.2016 tarihli kararında, “Bu anlamda alınan bilirkişi raporuna, taraflardan biri, uzman görüşüne dayanmak suretiyle itiraz etmiş ve bu itirazlar mahkeme tarafından hiç değerlendirmeye alınmamış ve itirazlar gerekçeli bir şekilde karşılanmamış ise uzman görüşüne dayanan tarafın 6100 sayılı HMK’nın 27., Anayasa’nın 36. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukuki dinlenme hakkını ihlal etmiş olabilecektir. Dosyaya ibraz edilen uzman görüşünde bilirkişi raporu ile tespit edilen görüşlerinin aksine tespit ve görüşler ileri sürülmüş olup, bilirkişi raporu ile uzman görüşü ciddi şekilde çelişkiler içermektedir. Alınan bilirkişi raporu ile uzman görüşü arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdii edilmesi yerine yetersiz ve esaslı itiraza uğrayan rapora dayanılarak uzman görüşü kararda gerekçeli olarak değerlendirilip tartışılmadan karar verilmiş olması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.” denilmiştir.

Bu karar ışığında “Uzman Görüşü’nün geçerli bir ispat vasıtası olduğu ve Uzman Görüşünün ispat noktasındaki “Hukuki Gücü” açıkça gösterilmiştir. 

Bir hekimin hatasının bulunup bulunmadığı mahkeme aşamasında atanacak bilirkişiler aracılığıyla belirleneceği gibi, dava açılmadan önce veya dava sırasında bir tarafın belirleyeceği bir uzman hekim aracılığıyla tespit edilmesi mümkündür.

Gerçek şu ki, malpraktis davalarında bilimsel olarak doyurucu bir uzman raporu oldukça önemlidir.

Bu nedenlerle malpraktis davalarında uzman görüşü hizmet almak için malpraktis avukatı kadromuz ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.