Komplikasyon,Bir hastalığın devamı sırasında oluşan başka patolojik olaylar veya hastalıklar” şeklinde tanımlanmıştır.

Danıştay 15. Daire 2013/4526 Esas, 2016/3551 Karar ve 16.5.2016 tarihli kararında  komplikasyon şöyle tanımlanmıştır:

Komplikasyon ise, tıbbi girişim sırasında öngörülmeyen, öngörülse bile önlenemeyen durum, istenmeyen sonuçtur; ancak bunun bilgi ve beceri eksikliği sonucu olmaması gerekir. Bu tanıma göre, hekimin tıbben kabul ettiği normal risk ve sapmalar çerçevesinde davranarak gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen ortaya çıkan istenmeyen sonuçlardan yasal olarak sorumlu olmayacağı belirtilmektedir.

Malpraktis komplikasyon ayrımı konusunda danışmanlık hizmeti almak veya malpraktis davası açmak için ofisimizin malpraktis avukatı departmanından avukatık hizmeti alabilirsiniz.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/12-271 Esas, 2017/278 karar ve 16.5.2017 Tarihli Kararında ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2014/12-103 Esas, 2014/552 karar ve 9.12.2014 tarihli kararlarında komplikasyonla ilgili şu belirlemelere yer verilmiştir:

Doktorun müdahale sırasında bilgi, beceri ve deneyim eksikliği olmaksızın standart uygulamayı, doğru teşhis ve tedaviyi özenli bir şekilde gerçekleştirmesine rağmen öngörülemeyecek ve engellenemeyecek şekilde ortaya çıkan, hekimliğin kötü uygulanmasından kaynaklanmayan zarar doğurucu durumlar” şeklinde ifade edilmiştir.

Netice itibariyle genel bir ifade olarak Komplikasyon halinde hekime kusur izafe edilemeyeceğinden kendisine dava açılması da mümkün değildir.

Buna karşılık gelişen komplikasyondan hekim sorumlu değilse de komplikasyonun yönetimindeki kusurlu davranıştan hekim sorumludur. 

Hekimlerin çoğu bütün kötü sonuçları komplikasyon olarak, hastaların çoğu da bütün kötü sonuçları malpraktis olarak değerlendirmektedirler.


Malpraktis Komplikasyon Ayrımı

Malpraktis Komplikasyon ayrımını doğru değerlendirebilmek için tıbbi bilimsel standartlara bakılması gerekmektedir.

Bilimsel standartların uygulanıp uygulanmadığının tespiti sağlık hukuku avukatı aracılığı ile ayrıntılı bir inceleme sonunda anlaşılabilecektir.,

Malpraktis Komplikasyon Ayrımında Ölçüt, tecrübeli bir uzman hekim standardıdır.

Hekim, objektif olarak olayların normal gelişimine ve subjektif olarak da kendi kişisel tecrübesine, kişisel yeteneğine, bireysel mesleki bilgisine, eğitiminin nitelik ve derecesine göre, hastanın sağlığında bir zarar gelmesini önceden görebilecek durumda olmalıdır.

Bu halde karşımıza özen yükümlülüğü çıkmaktadır. Hekimin özen yükümlülüğünün ihlali, üç alanda yoğunlaşmaktadır; birincisi, hastanın tedavisinde yani teşhis, endikasyon, tıbbi tedbirin seçimi, bu tedbirin uygulanması, tedavi yahut cerrahi girişim sonrası bakım alanındadır.

İkincisi, hastanın aydınlatılması ve anamnez alınmasıdır.

Tıbbi standart kavramı ile, tıp ilminin genel olarak tanınıp kabul edilmiş meslek kuralları kastedilmektedir.

Tıbbi standart ihlali değişik şekillerde gerçekleşebilir; teşhis, tedavi (endikasyon eksikliği, yanlış tedavi yönteminin seçimi) ve müdahale sonrası bakım yönetimi bunlardan bazılarıdır.