Malpraktis Davası, yanlış uygulama sonucunda müdahaleyi yapan hekime, sağlık mensubuna ya da sağlık kuruluşuna açılan davadır.

Malpraktis şikayetlerinin değerlendirilmesi, uzman görüşü alınması ve malpraktis davası açılması için ofisimizin malpraktis avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Yanlış uygulama,  hem kamu hem de özel hukuk niteliği nedeniyle malpraktis nedeniyle yapılacak işlemler de çeşitlilik arzetmektedir. 

Öncelikle hekimin hukuki açıdan bir sorumluluk taşıyabilmesi ve bir tazminat davasının konusu olabilmesi için gereken en önemli şartlardan bir tanesi, hasta açısından tıbbi müdahaleden kaynaklı bir zararın oluşmuş olmasıdır.

Başka bir deyişle hasta açısından oluşan herhangi bir zarar yok ise, hekim açısından da hukuki sorumluluktan bahsedilemez.

Öte yandan tıbbi müdahale akabinde meydana gelen bir zarar var ise bunu maddi zarar ve manevi zarar olmak üzere iki şekilde incelemek mümkün.

Maddi zarar ya da hukuktaki tanımı ile mal varlığındaki eksilme, hem tıbbi müdahale sırasında hem de haksız fiilden sonraki süreçte olmak üzere, iki farklı koşulda da meydana gelebilir.

Bu noktada maddi tazminat, bir diğer adıyla yoksun kalma tazminatı hesaplanırken birden fazla husus dikkate alınır ve aritmetik ortalama yöntemi, peşin sermaye yöntemi ya da tam artış tam iskonto yöntemi başta olmak üzere pek çok farklı yöntem kullanılarak hukuk sistemimiz çerçevesinde hesaplanır.

Öte yandan manevi zarar da hatalı bir tıbbi müdahale sonrası bireyin bedenen ve ruhen duyabileceğini acı ve keder olarak ifade edilebilir.

Bu gibi durumlarda hasta yaşıyorsa hastanın kendisine, ölümü gerçekleştiyse de yakınlarına manevi tazminat davası açma hakkı doğmaktadır.

Aşağıda ilgili bölüme tıkladığınızda ilgili dava veya müracaat türü ile ilgili açıklama ve ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

 • Özel Hastaneye Maddi ve Manevi Tazminat Davası ( Malpraktis Davası )
 • Doktora Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Doktoru Savcılığa Şikayet ( Ceza Soruşturması )
 • Doktoru İl Sağlık Müdürlüğüne Şikayet ( Disiplin Soruşturması )
 • Doktoru Tabip Odasına Şikayet ( Disiplin Soruşturması )

Malpraktis ( Malpractice) Nedir?

Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğünde malpraktis ( Malpractice )  “Özen göstermeksizin veya yanlış uygulanan tedavi sonucunda ortaya çıkan, görevi kötüye kullanma anlamına gelen hukuki durum” şeklinde tanımlanmıştır.

“Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. maddesinde, tıbbi hata “Tıp biliminin standartlarına ve tecrübelere göre gerekli olan özenin bulunmadığı ve bu sebeple de olaya uygun gözükmeyen her türlü hekim müdahalesi uygulama hatası (malpraktis) olarak anlaşılmaktadır.

Danıştay 15. Daire 2013/4526 Esas, 2016/3551 Karar ve 16.5.2016 tarihli kararında Malpraktis ( Hatalı Tıbbi Uygulama ) ise ” hastanın tanı ve tedavisi sırasında standart uygulamanın yapılmaması, bilgi ve beceri eksikliği, hastaya uygun tedavi uygulanmaması; tıbbi hata olarak tanımlanabilir.

Bu noktada hatalı tıbbi uygulama sonucu doğacak sorumluluk ” kusura dayalı genel sorumluluk”tur.


Malpraktis Davası Hukuki Niteliği

Tıbbi Hatalı uygulama nedeniyle doğan malpraktis davasında yapılacak ilk iş hukuki ilişkinin niteliğini tespit etmektir.

İdare-hizmet sunan ile hasta-vatandaş arasındaki ilişki “hizmet” ilişkisine dayanmakla birlikte, özel hastane ile hasta arasındaki ilişki çoğunlukla “Sözleşme” ilişkisidir.

Sözleşme ilişkisi de “vekalet sözleşmesi” şeklinde olabileceği gibi, “eser sözleşmesi” niteliğinde de kurulmuş olabilir. Bu ilişkilerin tamamı farklı hukuki statülere tabidir.

Bu belirlemeye göre de muhatabı ve sorumluluk türünü tespit etmek mümkün olacaktır. 

“Sözleşmeye aykırılık” nedeniyle tazminat davası açılabileceği gibi, “haksız fiile” de dayanılması mümkün olacaktır. Dayanılan hukuki nedene göre uygulanacak zamanaşımı süreleri, davanın tarafları, davanın açılacağı yetkili ve görevli mahkeme de değişiklik gösterecektir.

Şu halde malpraktis davalarında hasta ile karşı taraf arasındaki ilişki türünü şöyle sıralayabiliriz:

 • Hizmet İlişkisi
 • Sözleşme İlişkisi ( Eser veya Vekalet sözleşmesi )
 • Vekaletsiz İş Görme İlişkisi
 • Haksız Fiil İlişkisi
 • Kusursuz Sorumluluk İlişkisi ( Çalıştıranın Sorumluluğu )

Malpraktis Davası Hukuki Dayanakları

Yukarıda belirtildiği üzere, hukuki sınıflandırma yapıldıktan sonra dayanılacak hukuki dayanaklar da tespit edilecektir. İdare hukuku ve genel mahkemelerde açılacak davaların farklı dayanakları olduğu aşağıda ifade edilmiş ise de, her iki yargı yolu da bazı durumlarda ortak hukuki dayanaklara dayanmaktadırlar.

İdareye Karşı Açılacak Malpraktis Davalarının Hukuki Dayanakları

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 125. ve ilgili maddeleri ( 2709 S.K. )
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. ve ilgili maddeleri
 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 2/b. ve ilgili maddeleri  ( 2577 S. K. )
 • Türk Medeni Kanunu 23, 24 ve ilgili maddeleri ( 4721 S.K. )
 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ( 3359 S.K. )
 • Biyotıp Sözleşmesi ( 5013 S.K. )
 • Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1219 S.K. )
 • Türk Tabipleri Birliği Kanunu ( 6023 S.K. )
 • Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları
 • Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği
 • Dünya Tabipler Birliği 44. Genel Kurulu Malpractice Bildirisi
 • Ve sair Mevzuat

Özel Hastaneye ve Hekime Karşı Açılacak Malpraktis Davalarının Hukuki Dayanakları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 17, 56 ve ilgili maddeleri ( 2709 S.K. )
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. ve ilgili maddeleri
 • Türk Medeni Kanunu 23, 24 ve ilgili maddeleri ( 4721 S.K. )
 • Borçlar Kanunu 49, 502 – 514  ve ilgili maddeleri ( 6098 S.K. )
 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ( 3359 S.K. )
 • Biyotıp Sözleşmesi ( 5013 S.K. )
 • Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1219 S.K. )
 • Türk Tabipleri Birliği Kanunu ( 6023 S.K. )
 • Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları
 • Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği
 • Dünya Tabipler Birliği 44. Genel Kurulu Malpractis Bildirisi
 • Ve sair Mevzuat

Malpraktis Avukatı

Sağlık hukuku avukatı diğer adı ile malpraktis avukatı, uyuşmazlıkların hekim ve hasta hakları açısından incelenmesi, özel sağlık kuruluşlarında belirlenmiş çalışma koşullarının analizi ve herhangi bir sağlık kuruluşuna özgü sistematik danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.