Çekişmeli boşanma davası, 4721 Sayılı Kanun’un 166/3 hükmü dışında kalan her türlü boşanma sebebine dayanılarak açılmış ve eşler arasında boşanmanın sonuçları ve ferileri konusunda anlaşmanın sağlanamadığı boşanma davalarıdır.

Dava şartlarının ve hukuksal nedenlerin belirlenmesi ve çekişmeli boşanma davası açmak için ofisimizin boşanma avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Aile Hukuku ile ilgili genel bilgi sahibi olmak için Aile Hukuku sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.


Çekişmeli Boşanma Davasının Söz Konusu Olabileceği Durumlar

  • Müşterek çocuğun/çocukların velayeti konusunda anlaşamaması halinde,
  • Nafaka ve tazminat talepleri konusunda anlaşamamaları halinde,
  • Edinilmiş malların paylaştırılması konusunda anlaşamamaları halinde,
  • Eşlerden birinin boşanmak istememesi halinde,
  • Evlilik birliğinin 1 yıldan kısa sürmesi halinde ve daha pek çok durumda çekişmeli boşanma davası açılabilir.
  • Özel Boşanma Sebepleri

  • Genel Boşanma Sebepleri

  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması ( TMK 166/1. madde )
  • Ortak hayatın yeniden kurulamaması ( TMK 166/4. madde )

Yukarıda izah edilen özel ve genel boşanma sebeplerini sitemizdeki makaleler kısmında “ Aile Hukuku” başlığı altında bulabilirsiniz.


Çekişmeli Boşanma Davası Açma Şartı

Eşlerin resmi nikahlarının olması gerekmektedir. Dini nikahla evli olan kişiler çekişmeli boşanma davasını açamazlar.


Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161-166. Maddelerinde düzenlenen boşanma sebeplerine dayandırılarak hazırlanan bir dilekçe ile görevli ve yetkili mahkemeye başvurarak çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dava dilekçesi, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’a uygun hazırlanmış bir dava dilekçesi olması gerekmektedir. Dava dilekçesinde evlilik birliğini sarsan olayların iddiaları ve delilleri belirtilmelidir.

Boşanma davası 4721 Sayılı Kanun’da belirtilen boşanma sebeplerinden birisine dayanılarak açılabilecek olup kanuna uygun düzenlenmeyen dava dilekçesi mahkeme tarafından reddedilecektir.

İzah edilen bu nedenle  bir avukatın hukuki desteği alınmalıdır. Burada yapılacak bir hata ileride telafisi imkansız zararların doğmasına neden olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Mahkemede Kaç Celsede Karar Verilir?

Söz konusu davada kaç celse yapılacağını kesin olarak belirtmek mümkün değildir. Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasının aksine tek celsede karar verilen bir dava değildir. 

Çekişmeli Boşanma Davasında Eşlerden Birinin Boşanmak İstememesi Hali

Bu durumda boşanmak istemeyen eş, evlilik birliğinin devam etmesi talebini dava dilekçesinde ileri sürmeli ve evlilik birliğinin sürdürülmesinin çekilmez hale gelmediğini ispatlamalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davasına Tarafların Katılma Zorunluluğu

Davacı açmış olduğu çekişmeli boşanma davasına katılmalıdır. Ancak davacı açmış olduğu boşanma davasında kendisini temsil etmesi için avukat tayin etmiş olması halinde davacıyı temsilen duruşmaya vekili katılır.

Davacının veya avukatının duruşmaya gelmemesi halinde boşanma davası hakkında 6100 Sayılı Kanun’un 150. maddesi gereği dosyanın işlemden kaldırılması yönünde karar verilir.

Davalı taraf karşı dava açmamış ise davacının açmış olduğu boşanma davasına katılmak mecburiyetinde değildir.


Çekişmeli Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Taraflar boşanma dilekçesi ile birlikte edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi hakkında da talepte bulunabilirler. Ancak mahkeme tarafından her iki dosyanın ayrılmasına karar verilerek davaları ayrı ayrı görecektir.

Uygulamada edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine yönelik dava hakkında verilen karar, boşanma davası hakkında karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesinden sonra hüküm bulur.


Çekişmeli Boşanma Davasında Aile Konutunun Tahliyesi

Çekişmeli boşanma davası görülmekte iken aile konutunun mülkiyetine sahip olan eş ile müşterek çocuklar söz konusu konutta kalacaklardır.

Diğer eş, boşanma davası devam ederken aile konutunun mülkiyetine sahip eşin tahliyesini talep edemeyecektir.

Boşanma davası sona erdikten sonra aile konutunu terk etmeyen eş hakkında 4721 Sayılı Kanun’un 683/2 hükmü uyarınca haksız el atmanın önlenmesi ( men’i müdahale ) davası açılabilir.

Ayrıca bu durumda haksız olarak işgal eden eşten kira bedeli olarak ecrimisil davası ile o konut hakkında zarar tazmin edilebilecektir.

Söz konusu duruma ait makaleyi sitemizde “ Gayrimenkul Hukuku ” başlığı altında bulabilirsiniz.


Çekişmeli Boşanma Davasında Nafakanın Belirlenmesi

4721 Sayılı Kanun’un 175. Maddesi uyarınca “ Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz ” denilmiştir.

Nafaka miktarı, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre belirlenir. Dava açıldıktan sonra mahkemeden ilgili yerlere müzekkere yazarak tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılması talep edilecektir.

Önemli olan husus, nafaka borçlusunun maddi durumu ile karşı tarafın refah düzeyinin düşmemesi adına hakkaniyet ilkesi göz önünde bulundurularak nafaka miktarının belirlenmesidir.


Anlaşmalı Boşanma Davasının Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşmesi

Taraflar 4721 Sayılı Kanun’un 166/3 hükmü uyarınca anlaşmalı boşanma davası açtıktan sonra anlaştıkları hususlardan biri veya birkaçı üzerinde anlaşmazlığa düşmeleri halinde veya duruşmadaki beyanları nedeniyle anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyebilir.

Anlaşmalı boşanmaya karar verilememesi halinde mahkemeye sunulacak bir ıslah dilekçesiyle davanın çekişmeli boşanma davasına dönüştürülmesi mümkündür.


Çekişmeli Boşanma Davasında Görevli Mahkeme

4787 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi gereği her iki türlü boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.


Çekişmeli Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 168. hükmü gereği boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya davadan önce son defa 6 ay birlikte oturulan yer mahkemesidir.


Çekişmeli Boşanma Davası Masrafları Ne Kadardır?

Boşanma davası maktu harca tabidir. Çekişmeli boşanma davası giderlerini kimin ödeyeceğine davanın sonunda haksız çıkana yükletilmek üzere mahkemece kararlaştırılır. Dava masrafları hakkında hesaplama yapmak için masraf tarifesi başlıklı yazımızın incelenmesini tavsiye ederiz


Çekişmeli Boşanma Davasında Vekalet Ücretleri ve Avukat Masrafları Ne Kadardır?

Çekişmeli boşanma davasında, sadece boşanmaya dair hüküm kurulmuş ise maktu vekalet ücretine hükmedilir. Buna rağmen maddi ve manevi tazminat talep edilmesi halinde, hükmedilen tazminat tutarı üzerinden nispi vekalet ücretine de hükmedilecektir.

Avukat masrafları hakkında bilgi almak ve hesaplama yapmak için avukat ücret tarifesi başlıklı yazımızın incelenmesini tavsiye ederiz.

Çekişmeli boşanma davası açmak için ofisimizin boşanma avukatı kadrosundan hizmet alabilirsiniz.