Ceza Hukuku genel olarak ceza hükümleri içeren hukuk dalını, ceza avukatı ise bu hukuk dalında faaliyette bulunan avukatı ifade etmektedir.

Ceza Hukuku alanına giren dava ve hukuki uyuşmazlıklarınız  için ofisimizin Ceza avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Ceza Kanununun genel hükümlerinin ceza normu içeren diğer diğer mevzuatlardaki suçlarda da uygulanacağı kanunun 5. Maddesinde özellikle belirtilmiştir.

Bu anlamda kanunun Genel Hükümlerinde gösterilen hükümler, suçun ceza kanununda ya da başka bir kanununda düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın bütün suçlara uygulanacaktır.

Fakat her türlü suçun incelenmesinde ve doğru değerlendirilmesi için ceza hukukunun genel hükümleri bilinmelidir.


Ceza Hukuku Kanuni Dayanakları

Hukukunun temel yasaları 12/10/2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, usul kurllarını düzenleyen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, infaz kuralları ile rejimlerini içeren 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve yine bu kanunlara paralel olarak düzenlenen diğer mevzuattan ibarettir.

Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bu sözleşme ile paralel hükümler içeren 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türk ceza hukuku’nun temel kanuni düzenlemeleridir.


Ceza Hukukunun Temel Kavramları

Ceza hukukunda temel kavram ve isimlendirmelerin anlamlarını bilmek oldukça önemlidir.

Bu anlamda aşağıda gösterilenlerden ibaret olmamakla birlikte ceza hukukunda geçen temel kavramların açıklamaları yapılmıştır.

 • Müdafi ve Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı ifade eder. Şüpheli, sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı ifade eder. Bu anlamda ceza soruşturması ve kovuşturması aşamalarında suç süphesi altındaki kişinin lehine olan delillerin toplanması, tanıkların sorgulanması, suçtan zarar gördüğü iddia edilen müşteki ve müdahillerin sorgulanması, mahkeme ve savcılık işlemlerindeki hukuka aykırılıkların düzeltilmesi için itiraz, temyiz ve istinaf başvurularını yapan yargı görevlisini ifade eder.
 • Cumhuriyet Savcısı : Kamu adına soruşturmayı yürüten ve şüphelinin işlediği suçun kanuni tasnifini yaparak cezalandırılması istemiyle iddianame ( dava dilekçesi ) düzenleyen hukuk kişiliğidir.
 • Sorgu Hakimi : Soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması istemiyle gönderilen şüphelinin ifadesinin alınıp, serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar veren Sulh Ceza Hakimidir.
 • Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade eder.
 • Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder.
 • Şüpheli : Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder.
 • Sanık : Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder.
 • Müşteki/Yakınan : Sikayetçi olan kişiyi ifade eder.
 • Müdahil/Katılan : Suçtan zarar gören kişinin kanun yollarına dair tüm hakları kullanabilmesini sağlar.
 • Hükümlü : Hakkındaki cezanın kesinleşmesi nedeniyle cezaevinde bu sıfatla bulunan, cezasının infazına başlanmış kişiyi ifade eder.
 • Mağdur : Suçtan zarar gören kişiyi ifade eder.
 • Malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi ifade eder.
 • İştirak : Suça katılmayı ifade eder.
 • İrtikap : Bir suçu doğrudan işlemeyi ifade eder.
 • Tekerrür : Aynı suçu tekrar etmek.
 • Mükerrer : Tekrar suç işleyen kimse.
 • KH : Kamu Hukuku.
 • Çocuk : 18 Yaşını doldurmamış kişiyi ifade eder.
 • SSÇ : Suça Sürüklenen Çocuk.
 • İddianame : Savcılığın şüphelinin cezalandırılması için yazdığı dava dilekçesine denilir. Suçun oluşumuna ve hangi kanun maddelerinin uygulanacağını istediğine dair ayrıntıları içerir.
 • İhzar : Sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne hakim kararı ile kolluk kuvvetlerince zorla getirmeyi ifade eder.
 • Yakalama : Belirli şartların oluşması halinde kişinin hürriyetinin sınırlanmasıdır.
 • Tutuklama : Yakalanan ya da tutuklanan kişinin hakim kararıyla hürriyetinin sınırlanmasıdır.
 • Gözaltına Alma: Yakalanan kişinin cumhuriyet savcılığınca geçici süreliğine hürriyetinin tahdit edilmesi yani sınırlanmasıdır.
 • İnfaz : Muhakeme sonunda verilen mahkeme kararın uygulanması, hükümlüye cezasının çektirilmesidir.
 • İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir.
 • Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini ifade etmektedir.

Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Suçlar

Türk ceza kanununda, temel suçlar, nitelikli halleri ve bunlara uygulanacak ceza miktarları belirlenmiştir.

Ceza kanununda genel olarak tarifi yapılan suçlar şunlardır.

 • Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar ( Tck 76 – 78)
 • Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ( TCK 79 – 80 )
 • Hayata Karşı Suçlar ( TCK 81 – 85 )
 • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar ( TCK 86 – 93 )
 • İşkence ve Eziyet ( TCK 94 – 96 )
 • Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli ( TCK 97 – 98)
 • Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma ( TCK 99 -101 )
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ( TCK 102- 105 )
 • Hürriyete Karşı Suçlar ( TCK 106 – 124 )
 • Şerefe Karşı Suçlar ( TCK 125 – 131 )
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar ( TCK 132 – 140 )
 • Malvarlığına Karşı Suçlar ( TCK 141 – 169 )
 • Genel Tehlike Yaratan Suçlar ( TCK 170 – 180 )
 • Çevreye Karşı Suçlar ( TCK 181 – 184 )
 • Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar ( TCK 185 – 196 )
 • Kamu Güvenine Karşı Suçlar ( TCK 197 – 212 )
 • Kamu Barışına Karşı Suçlar ( TCK 213 – 222)
 • Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar ( TCK 223 – 224 )
 • Genel Ahlâka Karşı Suçlar ( TCK 225 – 229 )
 • Aile Düzenine Karşı Suçlar ( TCK 230 – 234 )
 • Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar ( TCK 235 – 242 )
 • Bilişim Alanında Suçlar ( TCK 243 – 246 )
 • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ( TCK 247 – 266 )
 • Adliyeye Karşı Suçlar ( TCK 267 – 298 )
 • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar ( TCK 299 – 301 )
 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar ( TCK 302 – 308 )
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar ( TCK 309 – 316 )
 • Millî Savunmaya Karşı Suçlar ( TCK 317 – 325 )
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk ( TCK 326 – 339 )
 • Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar ( TCK 340 – 343 )

Ceza Avukatı

Ceza avukatı Türk ceza kanunu ve ceza hükmü içeren diğer kanun maddelerine göre ilgililerin savunmanlığını üstlenmektedir. Uygulamada ceza avukatı ve ağır ceza avukatı gibi isimlendirmeler kullanılmaktaysa da bu isimlendirme kanuni bir statüyü değil, deneyimi ifade etmektedir.

Temel ceza kanunlarındaki ve diğer ceza kanunlarında tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması aşamalarında şüpheli vekili, sanık vekili, sanık müdafii, mağdur vekili, müşteki vekili, müdahil vekili olarak müvekkillerin haklarının savunulması faaliyet alanımız içerisindedir.