İŞ VE İŞÇİ HUKUKU MEVZUATI

// Yönetmelikler | İş ve İşçi Hukuku

 

1.  Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

 

2.  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği        

        

3.  Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik

 

4.  Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştı- rılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında istihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

 

5.  Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen idari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

 

6.  Askerî işyerleri ile Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

 

7.  Kadın Çalışanların Gece Postalannda Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

 

8.  Haklarında Dava Açılan Teşekkül Personeli İçin Avukat Temin Edilmesi ve Avukatlık Ücreti Ödenmesi Hakkında Yönerge

 

9.  Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği

 

10. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İş ve Trafik Kazaları Rücu Yönergesi

 

11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

12. Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 

13. Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

 

14. Alt İşverenlik Yönetmeliği

 

15. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

 

16. 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezalan Hakkında Tebliğ

 

17. 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ

 

18. Asgari Ücret Yönetmeliği       

    

19. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

 

20. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

21. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

 

22. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

 

23. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

24. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

 

25. Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

26. İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

 

27. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

 

28. Konut Kapıcıları Yönetmeliği

 

29. Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

 

30. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

 

31. Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

 

Hızlı Erişim